-251554-491

نشریه حفاظت منابع آب و خاك، سال ششم، شماره اول، پاییز 1395
کارآئی مصرف آب و بهرهوري آب در ژنوتیپ هاي سیب زمینی تحت تنش کم آبی
مرجان سمائی1، سید علی محمد مدرس ثانوي 2* ، احمد موسی پور گرجی3 و اسکندر زند 4
1) دانشجوي دکتري؛ گروه زراعت؛ دانشکده کشاورزي؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ ایران
2*) استاد؛ گروه زراعت؛ دانشکده کشاورزي؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ ایران
[email protected] :نویسنده مسئول مکاتبات*
استادیار، بخش تحقیقات سبزي و صیفی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران
استاد، بخش تحقیقات علفهاي هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران

16686854654

تاریخ دریافت: 30/03/1395 تاریخ پذیرش: 11/06/1395

چکیده
4389127733793

سال

ششم
/
شماره

1
/

پاییز

سال

ششم

/

شماره

1

/

پاییز

شناخت ارقام مقاوم به خشکی جهت حفظ منابع آب و ارتقاء بهره وري از راه کارهاي توسعه کشاورزي پایدار در مناطق خشکی مانند ایران میباشد. به منظور شناخت میزان حساسیت ژنوتیپهاي مختلف سیبزمینی به تنش کم آبی، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال اجرا گردید. ژنوتیپهاي سیب زمینی در 11 سطح (آگریا، کایزر، ساوالان، سانته، مارفونا، هرمس، جلی، پیکاسو، میلوا ،1- 397081، 2-397069) و تیمار آبیاري در دو سطح (تنش و شاهد) اعمال شد. در ابتدا آبیاري به روش تیپ و نرمال انجام و در مرحله تشکیل غده، آبیاري تیمار تنش قطع و تیمار شاهد به صورت نرمال آبیاري گردید. پس از اینکه کمبود رطوبت خاك به نود درصد رسید، مجددا آبیاري انجام تا خاك به ظرفیت زراعی رسیده و تا انتهاي دوره رشد آبیاري به صورت نرمال انجام گرفت. نتایج تجزیه مرکب آنالیز دادههاي دو سال، کاهش عملکرد بیولوژیک، وزن تر غده سالم، وزن تر غده سالم قابل فروش، حداکثر شاخص سطح برگ، وزن خشک، تبخیر و تعرق و مصرف آب در ژنوتیپها تحت شرایط تنش نسبت به شاهد نشان داد. بهرهوري آب بر مبناي وزن تر غده سالم و غده سالم قابل فروش در اکثرژنوتیپها تحت شرایط تنش کاهش یا تمایل به کاهش داشت. همچنین کارائی مصرف آب بر مبناي عملکرد غده سالم و عملکرد غده سالم قابل فروش در هر دو سال در شرایط تنش نسبت به شاهد در همه ژنوتیپها بجز2-397069 کاهش یافت. بیشترین میزان بهرهوري آب بر مبناي وزن تر غده سالم قابل فروش در هر دو سال در تیمار تنش در ژنوتیپ 2-397069 به ترتیب 41/5 و 5 کیلوگرم بر مترمکعب مشاهده گردید. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش اجراي تحقیقات تکمیلی به منظوردستیابی به ژنوتیپ مناسب سیبزمینی براي شرایط کمآبی و واقعی کشور با توجه به تنوع فصل کاشت، مکان، شرایط آب و هوایی، کیفیت سیبزمینی بذري ،نیروي متخصص و … پیشنهاد میگردد .

کلید واژه ها: بهرهوري آب، تنش کم آبی، شبیه سازي منابع و مصارف ،سیبزمینی، کارائی مصرف آب

مقدمه
67884298225451

سال

ششم
/

شماره
1
/

سال

ششم

/قیمت: تومان

دسته بندی : منابع آب خاک

دیدگاهتان را بنویسید