-157039191917

نشریه حفاظت منابع آب و خاك، سال سوم، شماره دوم ،زمستان 1392
توسعه سیاست جیره بندي بهره برداري از مخزن چندمنظوره در شرایط محدودیت منابع آب با استفاده از
MODSIM 8.1 مدل
پري ناز رزاقی1، حسین بابازاده2*، مجتبی شوریان3
دانش آموخته کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم وتحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی؛ گروه مهندسی آب؛ تهران؛ ایران
استادیار؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی؛ گروه مهندسی آب؛ تهران؛ ایران
[email protected] :نویسنده مسئول مکاتبات *
3) استادیار؛ دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ تهران؛ ایران

تاریخ دریافت: 07/07/1392 تاریخ پذیرش: 12/11/1392

چکیده
توزیع نامناسب بارندگی در بسیاري از نقاط کشور باعث شده است تا تامین مطمئن آب از طریق ذخیره سازي انجام شود. در سال هاي اخیر احداث سدهاي مخزنی بزرگ براي ذخیره آب گسترش یافته است. احداث این مخازن ضمن تحمیل هزینه هاي گزاف، مسائل زیست محیطی متعددي را نیز به همراه داشته است. وقوع خشکسالی هاي متوالی باعث شده است تا سیاست جیره بندي آب بیش از پیش مورد توجه بهره برداران مخازن قرار گیرد. هدف این تحقیق توسعه و اعمال سیاست جیره بندي براي کاهش تنش هاي شدید در دوره هاي خشکسالی از طریق ذخیره سازي در ماه هاي قبل از تنش می باشد. بدین منظور، سد مخزنی نمرود و زیرحوضه پایین دست آن با استفاده از مدل 8.1MODSIM شبیه سازي شد. پس از واسنجی مدل، الگوریتم جیره بندي توسعه داده شده در محیط داخلی مدل کدنویسی شد و مدل براي دو حالت با و بدون جیره بندي اجرا گردید. شاخص هاي درصد تامین، اعتمادپذیري، آسیب پذیري، برگشت پذیري و پایداري سیستم براي دو حالت محاسبه شد .نتایج نشان داد که اعمال سیاست جیره بندي بر اساس الگوریتم توسعه یافته باعث تعدیل تنش هاي شدید و توزیع یکنواخت آن در دوره بهره برداري می گردد. با اعمال سیاست جیره بندي، شاخص هاي اعتمادپذیري و پایداري سیستم به ترتیب به میزان 10 و 7 درصد افزایش می یابد و شاخص هاي آسیب پذیري و سرعت برگشت پذیري 18 و 9 درصد کاهش می یابد که نشان از بهبود این شاخص ها در شرایط اعمال سیاست جیره بندي در سیستم دارد.

کلید واژه ها: جیره بندي؛ سیاست بهره برداري؛ شبیه سازي مخزن؛ 8.1MODSIM

مقدمه
-3377185153

سال

سوم

/

شماره

2
/
زمستان

سال

سوم

/

شماره

2

/

زمستان

68311778165665

سال

سوم

/

شماره

2
/
زمستان
92

سال

سومقیمت: تومان

دسته بندی : منابع آب خاک

دیدگاهتان را بنویسید