-154096191896

نشریه حفاظت منابع آب و خاك، سال سوم، شماره اول،پاییز 1392

مدلی کاربردي براي بهسازي خاك هاي شور و سدیمی

مریم محمدزاده1*، مهدي همایی2 و ابراهیم پذیرا3

1) دانش آموخته دکتري؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم وتحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی؛ گروه خاکشناسی؛ تهران؛ ایران
[email protected]:نویسنده مسئول مکاتبات *
استاد؛ گروه خاکشناسی؛ دانشکده کشاورزي؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ 3360- 14115؛ ایران
استاد؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم وتحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی؛ گروه خاکشناسی؛ تهران؛ ایران

67518528511984

سال

سوم

/

شماره

1
/

پاییز
92

سال

سوم

/

شماره

1

/

پاییز

92

1848439187677

تاریخ دریافت: 24/09/1391 تاریخ پذیرش: 30/03/1392 چکیده
مدیریت بهینه خاك هاي شور، اهمیتی فراوان در حفاظت درست از منابع آب و خاك دارد .تجمع نمکهاي محلول در ناحیه رشد ریشه از بزرگترین مشکلات خاكهاي مناطق خشک و نیمهخشک است. براي غلبه بر این مشکل، آبشویی نمک هاي محلول از این خاك ها ضروري است. مهمترین چالش در برنامههاي آبشویی ،برآورد صحیح مقدار آب مورد نیاز براي اصلاح خاكهاي شور و شور- سدیمی است. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی تجربی براي تعیین مقدار آب آبشویی و مقایسه نتایج با برخی مدلهاي تجربی موجود بود .بدین منظور، آزمایش هایی صحرایی در منطقه جفیر واقع در جنوب غرب خوزستان با مساحت 21285 هکتار و کلاس شوري و قلیائیت 2S3A انجام گرفت. آبشویی به روش غرقاب متناوب با استفاده از شش استوانه دوگانه در یک آرایش دایرهاي شکل انجام پذیرفت. در کلیه آزمایشها، 100 سانتیمتر آب در چهار تناوب 25 سانتیمتري به کار برده شد. آب مورد نیاز از رودخانه کارون تأمین شد. چهار مدل ریاضی به دادههاي مزرعهاي برازش و بهترین مدل بدست آمد. براي منطقه مورد مطالعه، مدل توانی با ضریب تبیین 83/0 و خطاي استاندارد 44/0 به عنوان مدل برتر برگزیده شد. نتایج نشان داد که روابط تجربی ارائه شده به وسیله رجبزاده( 2009)، هافمن( 1980) و لفلار و شارما( 1977) با نتایج حاصل از اجراي آزمونهاي صحرایی، تطابق مناسبی ندارد. روابط ارائه شده به وسیله ریو( 1957) و پذیرا و کاواچی( 1981)، در مقایسه با مدل نوین ارائه شده در تخمین مقدار آب آبشویی خاكها داراي بیش برآوردي اندکی بود. روابط ارائه شده به وسیله ورما و گوپتا( 1989)، پذیرا و کشاورز( 1998)، اسدي و همکاران( 2013) و دیلمان( 1963) نیز در مقایسه با مدل نوین داراي کم برآوردي اندکی می باشند.

واژه هاي کلیدي: آبشویی؛ بهسازي خاك؛ خاكهاي شور و سدیمی؛ منحنیهاي آبشویی

مقدمه
تجمع نمکهاي محلول در خاك بر ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی خاكها اثر میگذارد (اسدي و همکاران ،1391). این اثر ممکن است منجر به ایجاد اختلال در رشد و نمو گیاهان و یا توقف کامل رشد گیاهان شود( جلالی و همایی ،1389؛ همایی ،1381). شور شدن خاكها یا به صورت طبیعی و یا بر اثر فعالیتهاي انسان ایجاد میشود (جلالی و همکاران ،1387؛ حسینی و
-18279-31491

67518528521129

سال

سوم

/

شماره

1
/

پاییز

سالقیمت: تومان

دسته بندی : منابع آب خاک

دیدگاهتان را بنویسید