5530588-39360

360418191649

نشريه حفاظت منابع آب و خاك، سال دوم، شماره سوم، بهار 1392

زيست پالايي خاك هاي آلوده به نفت كوره تحت تأثير همزمان كمپوست زباله شهري و برخي كودهاي
شيميايي

منيژه جعفري1، سهيلا ابراهيمي2* و سيد عليرضا موحدي نائيني3

1) دانشجوي كارشناسي ارشد گروه خاكشناسي؛ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان؛ گرگان؛ ايران
2*) استاديار گروه خاكشناسي؛ دانشكده مهندسي آب و خاك؛ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان؛ گرگان؛ ايران؛
[email protected] :نويسنده مسئول مكاتبات
3) دانشيار گروه خاكشناسي؛ دانشكده مهندسي آب و خاك؛ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان؛ گرگان؛ ايران

تاريخ دريافت: 15/08/91 تاريخ پذيرش: 21/12/91

چكيده
آلودگي خاك به نفتخام و مشتقات آن از خطرناكترين آلودگيهاي زيست محيطي بهشمار ميرود. اين پژوهش، به منظور بررسي و بهينهسازي شرايط ميكروارگانيسم هاي بومي خاك با استفاده از كودهاي شيميايي ازت، فسفر، پتاسيم و كمپوست زباله شهري با هدف پاكسازي خاك آلوده به نفت كوره (130 گرم در كيلوگرم)، سودمندي ماده اصلاحي و نسبت بهينه اختلاط آن با خاك آلوده انجام شد. بدين منظور، كمپوست زباله شهري با سه سطح 5، 10 و 15 درصد به همراه كودهاي شيميايي ازت، فسفر و پتاسيم با دو نسبت 10:1:1 و 10:2:1 با خاك آلوده مخلوط شد. پس از طي زمان تعادلي اوليه (10 روز)، مقدار كاهش كل آلاينده هيدروكربني خاك تحت شرايط رطوبتي و هوادهي مناسب مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد با افزايش درصد كمپوست، مقدار آلاينده نفتي خاك بهگونه اي كاهش مي يابد كه تيمار 15% بيشترين مقدار كاهش را به اندازة 59 تا 62 درصد ايجاد مي كند. نتايج استفاده از دو نسبت كودي مورد استفاده، مؤيد سودمندي بهتر كود NPK با نسبت 10:2:1 بود. كاربرد مواد اصلاحي براي همه موارد به كار رفته نشانگر تأثير مناسب باكتريهاي تجزيه كننده آلاينده هيدروكربني، به ويژه در نخستين هفته پس از تعادل تيمارها بهدليل تجزيه سريع تر تركيبات زنجير كوتاه و ساده مانند آلكان ها مي باشد. در اين پژوهش، بين ميزان تجزيه TPH و 2CO حاصل از فعاليت ميكروبي، همبستگي مؤثري مشاهده شد كه نشاندهندة ارتباط تجزيه نفت كوره به وسيله ميكروارگانيسمهاي تجزيه كننده نفت است. اعمال تيمار همزمان كمپوست زباله شهري 15% و كود شيميايي NPK با نسبت 10:2:1 در بازه زماني شش هفته، مؤثرترين تيمار و روشي بهينه براي اصلاح خاكهاي آلوده به نفت كوره
منطقه با ميزان تجزيه 62 درصد مي باشد.

واژه هاي كليدي: آلودگي خاك؛ تجزيه زيستي؛ كمپوست

مقدمه

١Total petroleum hydrocarbons (TPHs)
-420812382173

سال

دوم
/

شماره
3
/

بهار

92

سال

دوم

/

شماره

3

/

بهار

92

67465548390789

سال

دوم
/

شماره
3
/

سالقیمت: تومان

دسته بندی : منابع آب خاک

دیدگاهتان را بنویسید