-86935192113

4804342-349668

نشريه حفاظت منابع آب و خاك، سال دوم، شماره سوم، بهار 1392

اشتقاق و اعتبارسنجي توابع انتقالي طيفي نقطهاي در گستره VIS-NIR-SWIR بهمنظور تخمين
نگهداشت آب در خاك**

ابراهيم بابائيان1، مهدي همايي2* و علي اكبر نوروزي3
1) دانشجوي دكتري؛ گروه خاكشناسي؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ تهران؛ ايران
2*) استاد گروه خاكشناسي؛ دانشكده كشاورزي؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ تهران؛ ايران؛
[email protected] :نويسنده مسئول مكاتبات
3) استاديار؛ بخش سنجش از دور؛ پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري؛ تهران؛ ايران
تاريخ دريافت: 13/09/1391 تاريخ پذيرش: 14/12/1391

چكيده
4874878491372

سال

دوم
/

شماره
3
/

بهار

92

سال

دوم

/

شماره

3

/

بهار

92

توابع پارامتريك نگهداشت آب در خاك از پارامترهاي مهم براي مدلهاي حفاظت آب و خاك ميباشند. هدف از انجام اين پژوهش، امكانسنجي استفاده از اطلاعات طيفي خاك به منظور اشتقاق توابع انتقالي طيفي براي برآورد مقدار نگهداشت آب در خاك بود. از اينرو، بازتاب ابرطيفي خاك در گستره مرئي، مادون قرمز نزديك و مياني (2500 -350 نانومتر) با استفاده از دستگاه اسپكتروراديومتر اندازهگيري و پس از انجام (پيش)پردازشهاي لازم، همبستگي بين باندها با مقدار رطوبت خاك به ازاي پتانسيلهاي ماتريك 15000 -، 10000-، 5000-، 3000 – و 330- سانتيمتر مورد بررسي قرار گرفت. سپس توابع انتقالي به روشهاي رگرسيون حداقل مربعات جزئي (PLSR) و PLSR توأم با نمونهبرداري مجدد (Bagging-PLSR) پيريزي و تحت عنوان توابع انتقالي طيفي نقطهاي (PSTFs) نامگذاري شدند. نتايج نشان داد توابع انتقالي طيفي توانايي قابل قبولي براي برآورد مقدار نگهداشت آب در خاك دارند. توابع انتقالي طيفي حاصل از روش PLSR داراي دقت نسبتاً بيشتري (3-RMSE=0/012-0/022 cm3 cm) در مقايسه با توابع بدست آمده از روش RMSE=0/012- 0/029 cm3 cm-3) Bagging-PLSR) براي برآورد مقدار رطوبت حجمي خاك در هر يك از پتانسيلهاي ماتريك خاك بودند. از طرفي، در هر دو روش مقدار رطوبت خاك در پتانسيلهاي ماتريك 15000 – ، 10000- و 5000 – با دقت بيشتري نسبت به مقدار رطوبت در پتانسيلهاي ماتريك 3000-، 1000 – و 330 – سانتيمتر برآورد شد. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه توابع انتقالي طيفي ميتوانند به عنوان يكي از روشهاي غير مستقيم براي مطالعه وضعيت نگهداشت آب در خاك به ويژه در مكشهاي بالاتر مورد استفاده قرار گيرند.
واژه هاي كليدي: بازتاب طيفي؛ توابع انتقالي طيفي نقطهاي؛ نگهداشت آب در خاك

مقدمه
1 ويژگيهاي هيدروليكي خاك (منحني مشخصه رطوبتي و هدايت هيدروليكي اشباع/غيراشباع خاك) به عنوان مشخصههاي ورودي مهم بسياري از مدلها و

** اين مقاله بر گرفته از رساله دكتري گروه خاكشناسي، دانشگاه تربيت مدرس ميباشد.

به منظور مطالعه رفتار و حركت آب در خاك، انتقال املاح و آلايندهها، انتقال گرما و جابجايي گازها در خاك مورد استفاده قرار ميگيرد. يكي از روشهاي غيرمستقيم اندازه گيري ويژگيهاي هيدروليكي خاك، استفاده از توابع انتقالي خاك (PTFs)2 است (خداوردي لو و همايي، 1381؛

2 PedoTransfer Functions (PTFs)
67503658575954

سال

دوم
/

شماره
3
/

سالقیمت: تومان

دسته بندی : منابع آب خاک

دیدگاهتان را بنویسید