مطالعه عددي تاثیر پیشبرش مکانیکی و بولت فایبرگلاس در عبور تونل البرز از زون
گسل خوردهي کندوان
12* 3آرش نوذري ؛ محمد حسین خسروي ؛ مجتبی عسکري
دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده هاي فنی دانشگاه تهران
استادیار؛ دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده هاي فنی دانشگاه تهران
مشاور ارشد مکانیک سنگ، شرکت بزرگراه تهران-شمال
دریافت دستنوشته: 13/10/1394؛ پذیرش دستنوشته: 26/08/1395
10.22044/tuse.2017.855 :(DOI) شناسه دیجیتال
واژگان کلیدي

چکیده

چکیده

تونل البرز
یکی از مهمترین مسائلی که در زمان حفر تونلها در زمینهاي ضعیف و داراي شرایط سخت مورد توجه
گسل کندوان
قرار میگیرد، ایجاد پایداري مناسب و جلوگیري از وقوع گسیختگیها و ریزشها در سینهکار و تاج تونل
پیشبرش مکانیکی
است. به همین منظور در زمینهاي سست و داراي خصوصیات مکانیکی ضعیف به منظور تنظیم صلبیتبولت فایبرگلاس
و استحکام جبههکار پیشروي و به موجب آن ایجاد شرایط مناسب براي کنترل کامل تغییرشکل زمین ومدلسازي عددي

در نتیجه در مرحله آخر براي تحکیم کامل تونل در دورههاي بلند و کوتاه مدت، استفاده از روشهاي
459825

نشریه
ي
مهندسی
تونل
و
فضاهاي
زیرزمین
ی
T
unneling
&
U
nderground
S
pace
E
ngineering (
TUSE
)
دوره
ي
5

شماره
ي
1
/
تابستان
139
5
tuse.shahroodut.ac.ir

نشریه

ي

مهندسی

تونل

و

فضاهاي

زیرزمین

ی

T

unneling

&

U

nderground

Sقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید