بهینهسازي احتمالاتی سیستم نگهداري بر مبناي آنالیز ریسک کمی
مطالعهي موردي: تونل سد شهریار
1* 2 3ساسان قربانی ؛ فرهاد صمیمینمین ؛ سید احمد لاجوردي
دانشجوي کارشناسی ارشد مکانیک سنگ؛ گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
استادیار؛ گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
استادیار؛ گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
دریافت دستنوشته: 28/04/1395؛ پذیرش دستنوشته: 26/08/1395
10.22044/tuse.2017.844 :(DOI) شناسه دیجیتال
واژگان کلیدي

چکیده

چکیده

سیستم نگهداري
از مهمترین عوامل موثر در توجیه ایمنی و اقتصادي سازههاي زیرزمینی، سیستم نگهداري مناسب است.
عدم قطعیت
ارائهي روشی براي مقابله با خطاهاي مهندسی و تجربهي طراحان در طراحی سیستم نگهداري از چالش
آنالیز قابلیت اعتماد
3DEC هاي اصلی است. حفاريهاي زیرزمینی در محیطی با عدم قطعیت بالا اجرا شده و همواره داراي ریسکریسک بالایی هستند. هدف اصلی این پژوهش، بهینهسازي و مدیریت ریسک سیستم نگهداري تونل انحراف آبتاگوچی سد شهریار با رویکرد احتمالاتی است. در این پژوهش، روشهاي عددي المان مجزا( 3DEC) و آنالیز

قابلیت اعتماد براي برآورد هزینههاي مورد انتظار از شکست تونل و از روش تاگوچی با هدف آنالیز
459825

نشریه
ي
مهندسی
تونل
و
فضاهاي
زیرزمین
ی
T
unneling
&
U
nderground
S
pace
E
ngineering (
TUSE
)
دوره
ي
5

شماره
ي
1
/
تابستان
139
5
tuse.shahroodut.ac.ir

نشریه

ي

مهندسی

تونل

و

فضاهاي

زیرزمین

ی

T

unneling

&

U

nderground

Sقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید