منحنی اندرکنش زمین در تونل با درنظرگرفتن زون پلاستیک با رفتار نرم شونده و
اتساعی
احسان کاتبیان1، حامد ملاداودي*2
1-دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ؛ دانشکده ي مهندسی معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2- استادیار؛ دانشکده مهندسی معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دریافت دستنوشته: 09/09/1393؛ پذیرش دستنوشته: 26/08/1395
10.22044/tuse.2017.843 :(DOI) شناسه دیجیتال
واژگان کلیدي

چکیده

چکیده

منحنی اندرکنش زمین
تحلیل تنشها و جابجاییها پیرامون تونلی با مقطع دایروي، یکی از مسائل مهم در تونلسازي است. بر اثر
رفتار کرنش نرم شوندگی
بارگذاري هاي ناشی از حفر فضاي زیرزمینی، زون پلاستیک پیرامون فضاي زیرزمینی ایجاد میشود.
پارامتر نرم شوندگی
منحنی اندرکنش زمین، یکی از روشها براي فهم مکانیزم تغییر شکل تونل است که رابطه بین کاهشپارامتر نرم شوندگی بحرانی
فشار داخلی و افزایش جابجایی شعاعی دیواره تونل را نشان میدهد. در سالهاي اخیر، روش هاي زیادياتساع توده سنگ
براي محاسبه منحنی اندرکنش زمین پیشنهاد شده است، ولی اکثر راه حلهاي ارائه شده مربوط به رفتارشاخص مقاومت زمین شناسی

الاستوپلاستیک کامل یا شکننده سنگ بوده است. اما رفتار واقعی زون پلاستیک ناشی از حفر تونل پس
459825

نشریه
ي
مهندسی
تونل
و
فضاهاي
زیرزمین
ی
T
unneling
&
U
nderground
S
pace
E
ngineering (
TUSE
)
دوره
ي
5

شماره
ي
1
/
تابستان
139
5
tuse.shahroodut.ac.ir

نشریه

ي

مهندسی

تونل

و

فضاهاي

زیرزمین

ی

T

unneling

&

U

nderground

Sقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید