تعیین طول بهینه اجراي بتن پلاستیک جهت شروع حفاري مجدد با TBM
مطالعه موردي: ایستگاه U7 خط هفت متروي تهران
یادداشت فنی
1*2محمد فاروق حسینی ؛ مهدي مرادیان
دانشیار دانشکده مهندسی معدن ،پردیس دانشکدههاي فنی ،دانشگاه تهران
دانش آموختهي کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن ،پردیس دانشکدههاي فنی ،دانشگاه تهران
دریافت دستنوشته: 01/02/1392؛ پذیرش دستنوشته: 21/12/1392
10.22044/tuse.2016.634 :(DOI) شناسه دیجیتال
واژگان کلیدي

چکیده

چکیده

حفاري مکانیزهایستگاهU7 بهعنوان ایستگاه پشتیبان در میانه مسیر قطعه شمالی- جنوبی خط هفت متروي تهران، که با
شروع حفاري
ماشین EPB حفر میشود، قرار دارد. این ایستگاه قبل از رسیدن ماشین حفاري و بهمنظور خدماتدهی به آن
پایداري سینهکار
احداث شده است. براي جلوگیري از ناپایداري در دهانه خروجی این ایستگاه، در هنگام عبور ماشین حفاري،مدلسازي عددي
باید تمهیدات لازم اتخاذ شود. از این رو لازم است سیستم مناسبی براي پایدارسازي این دهانه بهنحوي طراحیبتن پلاستیک

شود که از نظر عوامل فنی، ایمن و از نظر عوامل اقتصادي بهصرفه باشد. بنابراین بهسازي زمین با روش
459825

نشریه
ي
مهندسی
تونل
و
فضاهاي
زیرزمین
ی
T
unneling
&
U
nderground
S
pace
E
ngineering (
TUSE
)
دوره
ي
5

شماره
ي
1
/
تابستان
139
5
tuse.shahroodut.ac.ir

نشریه

ي

مهندسی

تونل

و

فضاهاي

زیرزمین

ی

T

unneling

&

U

nderground

Sقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید