جانمایی بهینه انبار ناریه زیرزمینی- مطالعه موردي انبارهاي ذخیرهسازي مواد ناریه
پروژه سد بختیاري
1*2یوسف عظیمی ؛ مرتضی رحیمی دیزجی ؛ حمید سرخیل
استادیار ؛ گروه محیط زیست انسانی ،دانشکدهي محیط زیست
دانشجوي دکتري دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناس شرکت مهندسی سپاسد شاهرود
دریافت دستنوشته: 06/11/1393؛ پذیرش دستنوشته: 26/08/1395
10.22044/tuse.2016.789:(DOI) شناسه دیجیتال
واژگان کلیدي

چکیده

چکیده

انبار زیرزمینی
در ذخیرهسازي زیرزمینی مواد پر انرژي مانند مواد ناریه، گاز و نفت، اگر فاصله جانبی و عمق مجموعه انبارهاي زیرزمینی کم باشد ،در اثر وقوع انفجار غیر منتظره در یکی از انبارها انفجار به سایر انبارهايمجاور منتقل شده و در نتیجه باعث وقوع حوادث فاجعهبار گستردهاي در سطح و زیر زمین میشود. دراین مقاله از یک مدل الاستو-پلاستیک کالیبره شده در نرمافزارFLAC3D براي شبیهسازي عددي انفجارانبار زیرزمینی استفاده شده است. میزان گسترش خرابی در مدلها توسط دو معیار حداکثر سرعت ذرهاي(PPV) آستانه خرابی و گسیختگی پلاستیک اندازهگیري شده است .نتایج شبیهسازيها نشان میدهد که مدلسازي انفجار
Flac 3D
حداکثر سرعت ذرهاي( PPV)خرابی
مواد ناریه
سد بختیاري

زون خرابی بر اساس معیار PPV نسبت به گسیختگی پلاستیک داراي محدوده بزرگتري است .پاسخ
459825

نشریه
ي
مهندسی
تونل
و
فضاهاي
زیرزمین
ی
T
unneling
&
U
nderground
S
pace
E
ngineering (
TUSE
)
دوره
ي
5

شماره
ي
1
/
تابستان
139
5
tuse.shahroodut.ac.ir

نشریه

ي

مهندسی

تونل

و

فضاهاي

زیرزمین

ی

T

unneling

&

U

nderground

Sقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید