بررسی شاخص قابلیت اطمینان لرزهای در تونلهای کمعمق زیرزمینی با ترکیب سه روش سطحپاسخ، هاسوفر- لیند و المانمحدود

محمدرضا مؤمن زاده1*؛ پنام زرفام2؛ محمدرضا منصوری2؛ آرمین عظیمی نژاد2
دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی زلزله؛ دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
استادیار؛ گروه مهندسی زلزله، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دریافت دستنوشته: 15/06/1394؛ پذیرش دستنوشته: 24/12/1394
-9524115509

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
شاخص قابلیت اطمینان اصولا سازههای زیرزمینی نظیر تونلها توسط محیط اطراف خود )خاک یا سنگ( مقید شدهاند. این سازهها
روش هاسوفر- لیند)HLM( در حین زلزله بسته به محیط پیرامون خود رفتار متفاوتی از خود نشان میدهند. بنابراین، پاسخ لرزهای روش المان محدود)FEM(
064

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

4

شماره
ی

2
/
زمستان

139
4

truse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید