بررسی اندرکنش سیستم نگهداري تونلها با محیط اطراف تحت بارگذاري لرزهاي
1 *2 3روح اله بصیرت ؛حسین سالاري راد ؛ حامد ملاداوودي
دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ؛ دانشکدهي مهندسی معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
استادیار؛ دانشکدهي مهندسی معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
استادیار؛ دانشکدهي مهندسی معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دریافت دستنوشته: 11/02/1393؛ پذیرش دستنوشته: 24/12/1394
واژگان کلیدي

چکیده

چکیده

اندرکنش سیستم نگهداري امروزه با پیشرفت فن آوري، امکان طراحی و ساخت دقیق تر سازههاي زیرزمینی فراهم شده است. با اینبارگذاري لرزهاي
وجود، آنالیز سازههاي زیرزمینی به دلیل اندرکنش با محیط نامحدود خاکی یا سنگی اطراف، بسیار پیچیده
لغزش کامل و بدون لغزش
بوده و نسبت به دیگر سازهها تحقیقات کمتري بر روي آنها صورت گرفته است. در کشور لرزه خیزي همچون
تونل
ایران براي پیشگیري از پیامدهاي ناگوار در اثر زلزله بایستی بررسی و مطالعات جديتري بر روي رفتار
بارگذاري زلزله

دینامیکی این قبیل سازهها انجام داد. در این مقاله ابتدا دو روش تحلیلی براي بررسی رفتار فضاي زیرزمینی تحت بار لرزهاي ارائه شده است. سپس پاسخ پوشش یکپارچه تحت شرایط لغزش کامل و بدون لغزش با استفاده از روشهاي تحلیلی و عددي با در نظر گرفتن اندرکنش پوشش و محیط اطراف بررسی شده است. نتایج نشان دادند که تنشها در پوشش یکپارچه در شرایط بدون لغزش تا 7/2 برابر بیشتر از شرایط لغزش کامل است .همچنین مقدار کرنشهاي پوشش یکپارچه در حالت لغزش کامل بیشتر است. نتایج روش عددي نیز مطابقت خوبی با روشهاي تحلیلی داشتند.

1- مقدمه
فضــاهاي زیرزمینــی مخصوصــاً تونــلهــا نقــش اساســی درپیش رفت من اطق ش هري دارن د. گ روه انجم ن ب ین الملل ی تونل اولین تیم تحقیقـاتی بـود کـه بـه بررسـی طراحـیهـايموجــود و روشهــاي تحلیلــی بــراي ســازه هــاي زیرزمینــیپرداخ ت. ب ه عب ارت دیگ ر مطالع ات اخی ر ب ر روي آس یبپذیري تونلها بـ ا زلزلـه هـاي میـدان نزدیـک و آسـیب لـرزه-اي در ســازههــاي زیرزمینــی تمرکــز یافــت (Hashash, 2001). تــاکنون روشهــاي تحلیلــی مختلفــی بــراي تحلیــلدینــامیکی پوشــش یکپارچــه ارائــه شــده اســت کــه از آنجملــه مــیتــوان بــه روش ونــگ ( Wang, 1993)، پنــزین (Penzien, 2000)، بوبــت و همکــاران ( Bobet et al.,
کــرد. در ایــن روشهــا محــیط اطــراف و پوشــش تونــل بــه

* تهران ،خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهي مهندسی معدن و متالورژي، طبقهي پنجم، اتاق 6، کدپستی: 1591634311؛ شمارهي تلفن:
64542940-021؛ آدرس پست الکترونیک: [email protected]
2003) و پــارك و همکــاران (Park et al, 2009) اشــاره
صورت الاستیک و همگن فرض شده است.
2625

نشریه
ي
مهندسی
تونل
و
فضاهاي
زیرزمین
ی
T
unneling
&
U
nderground
S
pace
E
ngineering (
TUSE
)
دوره
ي
4

شماره
ي
2
/
زمستان
139
4
tuse.shahroodut.ac.ir

نشریه

ي

مهندسی

تونل

و

فضاهاي

زیرزمین

ی

T

unneling

&

U

ndergroundقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید