ارزیابی سایش ابزار برشی در تونلسازی مکانیزه در زمینهای نرم- مطالعه موردی:
تونل قطعه شمالی- جنوبی خط 7 متروی تهران

یادداشت فنی

صادق آمون1*؛ مصطفی شریفزاده2؛ کورش شهریار3؛ صادق طریق ازلی4
دانشآموختهی كارشناسيارشد مهندسي مكانيک سنگ؛ دانشگاه صنعتي اميركبير تهران، مؤسسه مهندسين مشاور ايمنسازان
دانشيار؛ دانشكدهی مهندسي معدن و متالورژی دانشگاه صنعتي اميركبير تهران، دانشگاه كرتين استراليا
استاد؛ دانشكدهی مهندسي معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتي اميركبير تهران
دكتری زمينشناسي مهندسي؛ دانشگاه فردوسي مشهد، مؤسسه مهندسين مشاور ساحل

دریافت دستنوشته: 03/05/1394؛ پذیرش دستنوشته: 24/12/1394
0185455

کلیدی

واژگان

چکیده

کلیدی

واژگان

چکیده

952564

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

4

شماره
ی

2
/
زمستان

139
4

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

وقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید