برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونلها با استفاده از روشهای
تحلیلی و عددی

حمید زارعی1*؛ کوروش شهریار2؛ پرویز معارفوند3؛ محمد حسین احمدی1
دانشجوی دکترای مکانیکسنگ؛ دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
استاد؛ دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
استادیار؛ دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دریافت دستنوشته: 01/05/1394؛ پذیرش دستنوشته: 24/12/1394
0185328

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
نیروهای داخلی تعیین نیروهای داخلی یکی از مهمترین ارکان طراحی سیستم نگهداری تونلها است. در این پژوهش با استفاده سیستم نگهداری تونل از روشهای تحلیلی و عددی به برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری پرداخته شده است و نتایج حاصل از نیروی محوری روشهای تحلیلی و عددی با هر دو فرض عدم لغزش نسبی و لغزش کامل، در حالت دو بعدی و سه بعدی با ممان خمشی
4320540436093

روشهای تحلیلی و عددی یکدیگر مقایسه شدهاند. استحکام سیستم نگهداری در مقابل بارهای وارده نیز با استفاده از نمودار اندرکنشنمودار اندرکنش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از روشهای تحلیلی و عددی با یکدیگر تطابق خوبی داشته و نشان دادند در بخشهای مختلف سیستم نگهداری نیروی محوری حاصل با فرض لغزش کامل، نسبت به نیروی محوری
952564

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

ف
ضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

4

شماره
ی

2
/
زمستان

139
4

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

ف

ضاهای

زیرزمین

یقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید