بررسی اندرکنش سازه-تونل دراثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش
مرز مقیاس شده
221*
مسعود حاجی علیلوي بناب ؛ حمیدرضا توحیدوند ؛ بابک بالازاده
دانشیار؛ دانشکدهي مهندسی عمران، خاك و پی، دانشگاه تبریز
دانشجوي کارشناسی ارشد؛ دانشکدهي مهندسی عمران، خاك و پی، دانشگاه تبریز
دریافت دستنوشته: 23/12/1392؛ پذیرش دستنوشته: 09/10/1393
واژگان کلیدي

چکیده

چکیده

مرز مقیاس شده
در این مقاله به بررسی اثر وجود سازههاي مجاور شامل ساختمانهاي شهري و یا تونل بر ارتعاشات ایجاد
اندرکنش
شده ناشی از ترافیک زیرزمینی پرداخته شده است. بدین منظور، از مدلهاي دو بعدي در حالت
ارتعاش ناشی از عبور قطار
الاستودینامیک استفاده شده است. روش ترکیبی المان محدود و المان محدود مرزي مقیاس شده، برايتونل
مدلسازي بکار گرفته شده است. کاربرد روش مرز مقیاس شده در مدلسازي مساله ترافیک زیرزمینی درمیرایی تابشی

گذشته چندان رایج نبوده است. در این مقاله با استفاده از روش نوین مرز مقیاس شده، براي نخستین بار
2524

T
سی
تونل
و
فضاهاي
زیرزمین
ی
unneling
&
U
nderground
S
pace
E
n
نشریه
ي
مهند
gineering (
TUSE
)
دوره
ي
4

شماره
ي
1
/
تابستان
139
4
tuse.shahroodut.ac.ir

T

سی

تونل

و

فضاهاي

زیرزمین

ی

unneling

&

U

nderground

S

paceقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید