مدلسازي فیزیکی نشست در خاك ماسهاي ناشی از تونلسازي مکانیزه
12* 3امین عبدلی فاضل ؛ مهرداد امامی تبریزي ؛ حسن افشین
کارشناس ارشد ژئوتکنیک؛ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
استادیار؛ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دانشیار؛ دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دریافت دستنوشته: 16/03/1394؛ پذیرش مقاله: 10/06/1394

کلیدي

واژگان
چکیده

کلیدي

واژگان

چکیده

نشست
پیشبینی نشستهاي ناشی از حفر تونل در زمینهاي نرم از اهمیت بسزایی برخوردار است تا بتوان در
تونلسازي مکانیزه
صورت لزوم، اقدامات پیشگیرانه لازم را به منظور جلوگیري از آسیب دیدن سازههاي سطحی موجود انجام
مدلسازي فیزیکی
داد. با توجه به رفتار پیچیده خاك ،به خصوص خاكهاي دانهاي، روشهاي تجربی در پیشبینی اینماسه
نشستها از جایگاه ویژهاي برخوردار هستند. بدین منظور در این مقاله، ضمن معرفی مدل فیزیکی ساختهتراکم نسبی
شده در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز از نتایج به دست آمده از این مدلسازيپردازش تصاویر
12731473

فیزیکی استفاده شده و جابجاییهاي نمونه ماسه در دو تراکم نسبی متفاوت با استفاده از روش پردازش- تصویر اندازهگیري شده و منحنیهاي نشست سطحی و زیرسطحی با رابطه تجربی مقایسه شده است.
1- مقدمه
جهت تفکیک زمانی نشستهاي آنی و دراز مدت مطلوب

* تبریز، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی عمران، رایانامه: [email protected]
با توسعه روز افزون محیطهاي شهري نیاز به استفاده از فضاهاي زیر زمینی و احداث تونل بیش از گذشته احساس میشود. پیشبینی نشستهاي ناشی از حفر تونل که ممکن است باعث بروز آسیب به سازههاي موجود سطحی و زیر سطحی شود، از موارد مهم در امر تونلسازي است. حفر تونل باعث آزاد شدن تنشهاي درجا میشود که تنها قسمتی از آن با اعمال تکیهگاه محدود می شود. بنابراین،مقداري تغییر شکل زمین در عمق تونل رخ داده و باعث به وجود آمدن زنجیرهاي از حرکات تا سطح زمین می شود که این امر با کاهش عمق تونل اهمیت بیشتري خواهد داشت[1]. البته هنگام حفر تونل در زمینهاي سخت یا سنگی ،غیر از حالت زمینهاي با خاصیت مچالهشوندگی (squeezing) حرکتهاي زمین عموماً مشکلساز نیست و انتشار حرکتهاي زمین اطراف تونل جز در حالتهاي کم- عمق و یا هنگامی که آب زیر زمینی موجود در لایه نرم بالایی تحت تاثیر قرار میگیرد، به سطح زمین نمیرسد [2].
2524

T
سی
تونل
و
فضاهاي
زیرزمین
ی
unneling
&
U
nderground
S
pace
E
n
نشریه
ي
مهند
gineering (
TUSE
)
دوره
ي
4

شماره
ي
1
/
تابستان
139
4
tuse.shahroodut.ac.ir

T

سی

تونل

و

فضاهاي

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید