تحليل ديناميكي تونلهاي دايروي شهري و اثر عوامل محيطي بر رفتار متفاوت اين
سازهها
يادداشت فني
وهاب بشارت1؛ جعفر بلوري بزاز2*
7- دكترای تخصصي عمران؛ گرایش خاک؛ دانشكده مهندسي؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران
2- دانشیار؛ گروه مهندسي عمران؛ دانشكده مهندسي؛ دانشگاه فردوسي مشهد

دريافت دستنوشته: 11/01/1312؛ پذيرش مقاله: 21/12/1312
61139181899

چكيده

چكيده

واژگان کليدي
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

3

شماره
ی

2
/
زمستان

931
3

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید