تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشین EPB

صادق طریقازلی1*؛ محمد غفوری2؛ غلامرضا لشکریپور3؛ جعفر حسنپور4
دانشجوی دكترای زمینشناسي مهندسي؛ دانشگاه فردوسي مشهد
استاد؛ گروه زمینشناسي مهندسي؛ دانشگاه فردوسي مشهد
3- استاد؛ گروه زمینشناسي مهندسي؛ دانشگاه فردوسي مشهد
9- استاديار؛ گروه زمینشناسي مهندسي؛ دانشگاه تهران

دریافت دستنوشته: 24/05/1313؛ پذیرش مقاله: 01/10/1313
192181899

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
ذرات ریزدانه يک خاک ايدهآل برای ماشین EPB خاكي است كه پس از حفاری و ورود به اتاقک فشار، تبديل به يک مادهبعمل آوری خاک پلاستیک و خمیری با قابلیت اعمال فشار به سینه كار باشد. بديهي است كه يک خاک واقعي در طبیعت به اسلامپ ندرت دارای چنین ويژگيهايي ميباشد. بنابراين همیشه سعي ميشود با تزريق فوم به مصالح جمع شده در فوم اتاقک فشار، خاكي با خصوصیات مذكور را بدست آورد. به افزودن فوم و پلیمر به خاک، عملیات بعملآوری
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

3

شماره
ی

2
/
زمستان

931
3

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید