تعیین میدان تنش در اطراف مغارهاي ذخیرهسازي گاز با استفاده از توابع پتانسیل
مختلط و نگاشت همدیس
1* 2علیرضا کارگر ؛ رضا رحماننژاد ؛ محمد علی حاج عباسی
دانشجوي دکتراي تخصصی معدن؛ دانکشدهي فنی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد؛ گروه مهندسی معدن؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان
استادیار؛ گروه مهندسی مکانیک؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان
دریافت دستنوشته: 12/08/1392؛ پذیرش مقاله: 09/10/1393

کلیدي

واژگان
چکیده

کلیدي

واژگان

چکیده

مغار
در این مقاله راهحلی تحلیلی براي تعیین میدان تنش در اطراف مغارهاي گازي، تحت فشار داخلی ثابت ،ارایه
الاستیسیته خطی
میشود. تودهسنگ بصورت الاستیک و ایزوتروپ در نظر گرفته شده است. به علت پیچیدگی در حل مساله
توابع پتانسیل مختلط
براي شکل غیردایروي مغار، توابع پتانسل مختلط موسخلیشویلی همراه با نگاشت همدیس مورد استفاده قرارنگاشت همدیس

گرفتهاند. در نهایت جوابهاي تحلیلی با مقادیر بدست آمده از نرمافزار اجزاء محدود Phase 2 براي دو حالت
مدل وزندار و بدون وزن مقایسه شدهاند که همگرایی خوبی را بین جوابها نشان میدهد. تنها در نقاطی از دیواره که انحناء و درنتیجه تمرکز تنش بیشتر است اختلاف میان جوابها افزایش مییابد. از این روش میتوان بهعنوان روشی با فرایند حل سریع و دقتی بهمراتب بیشتر از روشهاي عددي در تحلیل تنش اطراف حفریات غیردایروي و یا در مسائل آنالیز برگشتی به منظور بدست آوردن پارامترهاي تودهسنگ استفاده نمود.

1- مقدمه
یکی از مسائل مهم در مکانیک سنگ محاسبه تنش و جابجایی در اطراف حفریات میباشد. در مقیاسماکروسکوپیک محاسبه تنش و جابجایی در اطراف گمانهها،تونلها، مغارها و حفریات معدنی داراي اهمیت فراوانی درمهندسی نفت، معدن و عمران میباشد. در مقیاس
میکروسکوپیک محاسبه تنش و جابجایی در اطراف حفرههاو تركهاي موجود در سنگ از مراحل اساسی براي ارایهتئوريهاي شکست و تغییر شکل براي سنگ محسوب می- شود. از آنجا که مقیاس تاثیري در روابط اساسی الاستیسیتهخطی ندارد روش محاسبه براي حالتهاي بزرگ مقیاس وکوچک مقیاس شبیه یکدیگر است [1].

* کرمان؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ دانشکده فنی؛ گروه مهندسی معدن؛ رایانامه: [email protected]
2524

T
سی
تونل
و
فضاهاي
زیرزمین
ی
unneling
&
U
nderground
S
pace
E
n
نشریه
ي
مهند
gineering (
TUSE
)
دوره
ي
3

شماره
ي
2
/
زمستان
139
3
tuse.shahroodut.ac.ir

T

سی

تونل

و

فضاهاي

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید