بررسی تحلیلی و تطبیقی ملاحظات برنامهریزی، حقوقی و مالکیتی در فرآیند احداث فضاهای زیرزمینی شهری

ابوالقاسم مظفری1*؛ سیامک هاشمی2؛ اصغر مولایی3
عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین)ع(
دکترای تخصصی ژئوتکنیک؛ انجمن تونل ایران
دانشجوی دکترای شهرسازی؛ دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دریافت دستنوشته: 40/46/1313؛ پذیرش مقاله: 41/14/1313

واژگان کلیدی

چکیده

چکیده

00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

3

شماره
ی

2
/
زمستان

931
3

use.shahroodut.ac.irt

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید