بهبود روش هاردي کراس در تحلیل شبکه تهویه فضاهاي زیرزمینی
1*ابراهیم الهی
1- مربی؛ دانشکدهي فنی و مهندسی شهید نیکبخت، گروه معدن، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دریافت دستنوشته: 27/01/1394؛ پذیرش دستنوشته: 10/06/1394
واژگان کلیدي

چکیده

چکیده

فضاي زیرزمینی روشهــاي مختلفــیهمچــون روش دســتی و رایانــهاي جهــت تحلیــل تهویــه شــبکه فضــاهاي تهویه زیرزمین ی ارای ه ش ده اس ت. ش رط انتخ اب ن وع روش ب ه ه دف تحلی ل ش بکه تهوی ه بس تگی روش رایانهاي دارد. اگر هدف از تحلیل شـبکه تهویـه فضـاي زیرزمینـی، بررسـی تـاثیر یـک یـا چنـد بـادبزن بـرهاردي کراس شبکه تهویـه باشـد در ایـن صـورت بهتـر اسـت از روش رایانـهاي کـه بـر پایـه روشهـاي تقریبـی

ریاضــی اســتوار اســت اســتفاده شــود . روشهــاي متعــدد تقریبــی ریاضــی همچــون روش هــاردي کــراس(Hardy Cross) و مــدلهــاي اصلاح شـده آن، تکنیـک نیـوتن رافسـون و آنـالیز خطـی ارایـه شـده اسـت. اسـتفاده از روش هـاردي کـراس در بـین نـرم افزارهـاي معـدنیاز عمومی ت بیش تري برخ وردار اس ت. ب ر ای ن اس اس در ای ن مقال ه ب ر پای ه روش ه اردي ک راس جه ت همگرای ی س ریع ت ر ب ه ج واب نهایی، مطالعاتی انجام شده که نهایتا سبب ارایه مدل تلفیقی روش هاردي کراس شده است.

1- مقدمه

* استان سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، بلوار دانشگاه؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ دانشکدهي فنی و مهندسی شهید نیکبخت؛ گروه معدن؛ رایانامه:
[email protected]
در فضــــاهاي زیرزمینــــی محصــــور شــــده در اثــــر فرآینـ دهایی همچـ ون تـ نفس کارکنـ ان، انفجـ ار مـ واد منفجــره، نفــوذ گازهــاي مضــر از شــکاف ســنگهــا بــهداخــل و گــاز خیــزي مــواد معــدنی ســبب مــیشــود تــاترکیــب هـــوا در فضـــاهاي زیرزمینـ ی پیوســـته تغییـــر یابـــد. هـــر چنـــد ایـــن فضـــاهاي زیرزمینـــی توســـطحفریـــاتی همچـــون تونـــل، دویـــل و چـــاه بـــ ه ســـطح زمــین یعنــی هــواي آزاد ارتبــاط دارد امــا ایــن ارتبــاطبـــراي بـــه جریـــان انـــداختن کامـــل هـــوا در برخـــیشـ بکه فضـــاهاي زیرزمینـــی کـ افی نیســـت. بـــر ایـــن اســاس لازم اســت هــواي تمیــز بــه صــورت مصــنوعیو بـ ا اسـ تفاده از وسـ ایل مختلـ ف بـ ه داخـ ل فضـ اي زیرزمینـــی تزریـــق شـــود. جهـــت بـــرآورد مقـــدار وچگـــونگی توزیـــع هـــواي تمیـــز در فضـــاي زیرزمینـــینیاز به دانستن علم تهویه است [1] و [2].
2524

T
سی
تونل
و
فضاهاي
زیرزمین
ی
unneling
&
U
nderground
S
pace
E
n
نشریه
ي
مهند
gineering (
TUSE
)
دوره
ي
3

شماره
ي
2
/
زمستان
139
3
tuse.shahroodut.ac.ir

T

سی

تونل

و

فضاهاي

زیرزمین

ی

unneling

&

Uقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید