برآورد مقدماتی هزینههای ساخت تونلهای کوتاه راه
در محیطهای سنگی با کیفیت متوسط تا خوب
یادداشت فنی
میثم نجفزاده1؛ احمد رضا صیادی2*؛ جعفر خادمی حمیدی3
22608627031

دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی استخراج معدن؛ گرایش بررسیهای فنی و اقتصادی؛ دانشگاه تربیت مدرس
84432227031

دانشیار؛ گروه مهندسی معدن؛ دانشکدهی فنی و مهندسی؛ دانشگاه تربیت مدرس
2592008230485

1- استادیار؛ گروه مهندسی معدن؛ دانشکدهی فنی و مهندسی؛ دانشگاه تربیت مدرس
دریافت دستنوشته: ؛ پذیرش مقاله: 21/12/1312
192181137

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
4311334919369

تونلهای کوتاه راه مدلهای تخمین هزینه از جمله ابزارهای مهم در بهروزرسانی اطلاعات اقتصادی، انجام مطالعات امکانسنجی ،برآورد هزینه بودجهبندی و تامین منابع مالی پروژههای ساخت است. در این تحقیق مدلی برای برآورد مقدماتی هزینهی تحلیل رگرسیون عملیات ساخت تونلهای کوتاه راه به روش حفر چالزنی-انفجار با استفاده از تحلیل رگرسیون تك و چند ارتفاع روباره متغیره به عنوان یکی از پرکاربردترین روشهای پارامتریك، ارائه شده است. بدین منظور از دادههای 34RMR مقطع از تونلهای راه شمال غرب کشور استفاده شده است. مدلسازی تك متغیره با متغیر توضیحی RMR
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

3

شماره
ی

1
/
تابستان

131
3

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهایقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید