برآورد عرض مناسب فضاي استخراجی در روش تبدیل به گاز کردن زیرزمینی
زغالسنگ (UCG)
12* 3مهدي نجفی ؛ سید محمد اسماعیل جلالی ؛ رضا خالوکاکایی
استادیار؛ دانشکدهي مهندسی معدن و متالورژي؛ دانشگاه یزد
دانشیار؛ دانشکدهي مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه شاهرود
استاد؛ دانشکدهي مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه شاهرود
دریافت دستنوشته: 21/04/1392؛ پذیرش مقاله: 21/12/1392

کلیدي

واژگان
چکیده

کلیدي

واژگان

چکیده

تعیین عرض مناسب پهنههاي استخراجی، یکی از مهمترین مراحل طراحی در تبدیل به گاز کردن زیرزمینیزغالسنگ (UCG: Underground Coal Gasification) است. این پارامتر تاثیر مستقیمی بر اقتصاديبودن طرح دارد. کوچک در نظر گرفتن عرض پهنههاي استخراجی، سبب افزایش هزینههاي حفاري شده وبزرگ در نظر گرفتن آن سبب میشود فرآیندUCG نه تنها از نظر ترکیب گازهاي خروجی از کارایی زغالسنگپهنهي استخراجیرگرسیون چند متغیرهمزینو
2524

ن
ی
T
un
ندسی
تونل
و
فضاهاي
زیرزمی
neling
&
U
nderground
S
pace
E
ngine
نشریه
ي
مه
ering (
TUSE
)
دوره
ي
3

شماره
ي
1
/
تابستان
139
3
tuse.shahroodut.ac.ir

ن

ی

T

un

ندسی

تونل

و

فضاهاي

زیرزمی

nelingقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید