بررسی عددی تاثیر اندرکنش تونل- سازهی سطحی بر نشست سطح زمین

صبا قرهداش1*؛ میلاد برزگر2
۴- دانشآموختهی کارشناسیارشد مکانیک سنگ؛ دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2683256230486

۲- دانشآموختهی کارشناسیارشد استخراج معدن؛ دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دریافت دستنوشته: ؛ پذیرش مقاله: 21/12/1932
75438181137

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
43865811164741

نشست سطحی در احداث زیرساختارهای زیرزمینی شهری ،عبور تونلها از زیر سازههای سطحی امری اجتناب ناپذیر است؛ حفاری مکانیزه بنابراین پیشبینی و کنترل تغییر مکانهای حاصل از حفاری، به ویژه نشست سطحی زمین، همواره بایدتحلیل پارامتریک پیش از حفاری مورد توجه قرار گیرد و در حین حفاری نیز بررسی شود. در این پژوهش یکی از هندسهی ساختمان ساختمانهای مستعد تغییر مکانهای بحرانی در مسیر عبور تونل خط ۲ متروی مشهد به عنوان مطالعهیخط 2 متروی مشهد موردی انتخاب و با روش عددی مدلسازی و تحلیل شده است. همچنین اثر تغییرات پارامترهای هندسی روش اختلاف محدود ساختمان بر نشست سطحی مطالعه شده است. پژوهش انجام گرفته، نشان داده است اثر تغییر عمق بیشتر از تغییرات فاصلهی جانبی بین تونل و سازههای سطحی بر نشست موثر است. همچنین ضمن بررسی
نمودارهای تغییرات فاصلهی جانبی بین تونل و ساختمان مهمترین نکته این است که افزایش فاصلهی جانبی، ابتدا افزایش نشست سطح زمینو سپس تاج تونل را به دنبال داشته و مکانیسم تغییر شکل تونل و تغییرات تنش قائم، با فاصله گرفتن از ساختمان، بر روند تغییرات موثر است.
75438265381

همچنین اثر لحاظ کردن این عوامل بر تغییر شکل نقاط متفاوت ساختمان و مقایسهی آن با نتایج تحلیلهای زمین بکر نیز ارائه شده است.
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

3

شماره
ی

1
/
تابستان

131
3

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید