ارزیابی کیفیت نصب پوشش بتنی در حفاری مکانیزه مطالعهی موردی: قطعهی دوم تونل انتقال آب کرج-تهران

مجید تاجیک1*؛ امید فروغ2؛ حمیدرضا توکلی3
5- کارشناس ارشد زمینشناسی مهندسی؛ موسسهی مهندسین مشاور ساحل
2- Post Doc fellow; Dept. of Energy and Mineral Eng.; Penn State University
2582672230485

5- کارشناس ارشد مکانیک سنگ؛ موسسهی مهندسین مشاور ساحل
دریافت دستنوشته: ؛ پذیرش مقاله: 31/13/1313
0181899

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

3

شماره
ی

1
/
تابستان

131
3

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید