بررسی و تحلیل علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری قراردادهای طرح و ساخت عمرانی پروژههای زیرزمینی کشور

هادی تلخابی1*؛ مجید پرچمی جلال2؛ محمود گلابچی3
5- دانشجوی کارشناسیارشد رشتهی مدیریت پروژه و ساخت؛ دانشکدهی معماری؛ دانشگاه تهران
2- استادیار؛ گروه مدیریت پروژه و ساخت؛ دانشکدهی معماری؛ دانشگاه تهران
2589722230486

1- استاد؛ گروه معماری؛ دانشکدهی معماری؛ دانشگاه تهران
دریافت دستنوشته: ؛ پذیرش مقاله: 21/12/1312
192181137

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
43113341164722

قرارداد طرح و ساخت در اکثر پروژهها، امکان بروز ادعاهایی از سوی عوامل مخصوصا پیمانکاران وجود دارد. این ادعاها اثرات منفیعلل ایجاد ادعا بر اجرای پروژه میگذارد. اگرچه در هیچ پروژهای نمیتوان احتمال بروز این ادعاها را از میان برد، اما میتوان تحلیل ریسک با شناسایی علل اصلی ایجاد ادعاها، تا حد زیادی از وقوع آنها در پروژههای آتی جلوگیری کرد. به همین شکست ادعا دلیل در این پژوهش با استفاده از مطالعهی کتابخانهای، مصاحبه با خبرگان و بررسی دقیق اسناد و مدارک شاخص اهمیت مرتبط، دادههای مورد نیاز جمعآوری و 219 مورد علل مرتبط با ایجاد ادعا در پروژههای طرح و ساخت پروژههای زیرزمینی زیرزمینی شناسایی شده است. پس از تجزیه و تحلیل این موارد، پرسشنامهی بسته شامل فراوانی و شدت تاثیر علل ایجاد ادعا در میان عوامل ایجاد آن شامل کارفرما و مشارکت طرح و ساخت که در انواع پروژههای
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

3

شماره
ی

1
/
تابستان

131
3

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید