بررسی پایداری جبههی حفاری تونل در محیط غیر اشباع با روش تحلیل حدی

محمد امین نوذری1؛ محمد ملکی2*؛ بهنام یوسفی3
6- دانشجوی دکترای تخصصی مکانیک خاک و پی؛ گروه مهندسی عمران؛ دانشگاه بینالمللی امام خمینی
9- دانشیار؛ گروه مهندسی عمران؛ دانشکدهی مهندسی؛ دانشگاه بوعلی سینا
2661920230486

5- دانشآموخته کارشناسیارشد عمران؛ دانشکدهی مهندسی؛ دانشگاه بوعلی سینا
دریافت دستنوشته: ؛ پذیرش مقاله: 21/12/1312
75438181899

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
4386581984068

تحلیل حدی در این پژوهش در چارچوب روش تحلیل حدی، با بکارگیری یک مکانیسم گسیختگی سهبعدی با شکل گسیختگی اسپیرال اسپیرال لگاریتمی یکپارچه، پایداری جبههی حفاری تونل در محیط غیر اشباع مورد بررسی قرار گرفته است. مکش بافتی برای استخراج معادلات سینماتیک حاکم از یک معیار گسیختگی خاک غیر اشباع استفاده شده است. پس از جبههی حفاری واردسازی پارامترهای غیر اشباع در معادلات حاکم و اکسترممسازی، یک مجموعه تحلیلهای پارامتری انجام خاک غیر اشباع شده است. بر اساس نتایج حاصل، مکش بافتی تاثیر بسزایی در پایداری جبههی حفاری تونل دارد. با افزایش مکش بافتی، فشار حدی لازم برای تامین پایداری جبهه کاهش یافته که این موضوع میتواند در موارد کاربردی، مد نظر مهندسین قرار گیرد. در انتها با شبیهسازی عددی مسئله، نتایج حاصل از روشهای تحلیل حدی و عددی مقایسه شده است.
75438453597

بر اساس نتایج بدست آمده روش تحلیل حدی، هر چند که روند گسیختگی برای هر دو روش شبیه است، فشار بیشتری را برای تامین پایداری جبههی حفاری پیشبینی میکند. بعلاوه اثرات مکش موجب تغییر در شکل گوهی گسیختگی بخصوص در قسمت تاج میشود.
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

3

شماره
ی

1
/
تابستان

131
3

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید