تحلیل عددی نیمرخ طولی و عرضی گودی نشست زمین در اثر تونلسازی با EPB مطالعهی موردی: تونلهای متروی شیراز

رضا رحماننژاد1*؛ مهدی اسفندیاری2؛ اسحاق نمازی3؛ حامد جمشیدی4
3- استاد؛ گروه مهندسی معدن؛ دانشکدهي فنی و مهندسی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشآموختهي کارشناسیارشد مهندسی معدن؛ گرایش مکانیک سنگ؛ دانشکدهي فنی و مهندسی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتراي تخصصی ژئوتکنیک؛ شرکت Golder Associates سنگاپور
3- کارشناس؛ واحد کنترل EPB؛ شرکت بامراهي شیراز

دریافت دستنوشته: 23/07/1331؛ پذیرش مقاله: 03/00/1332
75438181899

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
4386581984053

گودی نشست حفاري در مناطق شهري امري پیچیده و مخاطرهآمیز است. یکی از مسایل مهم در حین عملیات ساخت حفاری مکانیزه تونلهاي مترو بررسی تاثیر مراحل حفاري بر نشست سطح زمین و مهار آن است. براي این منظور بیشتر از اجزای محدود ماشینهاي فشار تعادلی زمین )EPB( یا انواع دیگر سپرها استفاده میشود؛ در نتیجه میتوان تا حد قابلروش پک توجهی جابجاییهاي ناشی از حفاري تونل را کاهش داد. در این مقاله خصوصیات گودي نشست تونل مترو پیشبینی تجربی نشست در مسیر بلوار کریمخان زند شیراز که با استفاده از دو TBM Shield از نوع EPB حفاري شده، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از نرمافزار Plaxis 3D Tunnel بیشترین نشست سطحی و پهناي گودي نشست
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

2

شماره
ی

2
/
زمستان

931
2

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید