بررسي تاثير خصوصيات درزهها بر روي جريان پايدار آب ورودي به تونل
مطالعهي موردي: تونل سوم کوهرنگ
يادداشت فني
رامين رفيعي1*؛ احمد رمضانزاده2؛ فرهنگ سرشکي3؛ اسماعيل موحدينژاد4
دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی معدن؛ گرایش استخراج؛ دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه شاهرود
7- استادیار؛ دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه شاهرود
1- دانشیار؛ دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه شاهرود
کارشناس ارشد مکانیک سنگ؛ مهندسین مشاور زایندآب

دريافت دستنوشته: 30/11/1331؛ پذيرش مقاله: 21/12/1332
0181899

چکيده

چکيده

واژگان کليدي
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

2

شماره
ی

2
/
زمستان

931
2

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین

یقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید