انتخاب مناسبترین مجموعهی بهسازی خاک در حفاری مکانیزهی تونل خط 7 متروی تهران

حسن بخشنده امنیه1؛ محمد صابر زمزم2؛ سید احسان موسوی3؛ صادق طریق ازلی4
دانشیار؛ گروه معدن؛ دانشکدهی مهندسی؛ دانشگاه کاشان
دانشجوی دکترای تخصصی؛ گرایش استخراج؛ دانشکدهی مهندسی؛ دانشگاه کاشان
کارشناس فنی تونل خط 5 متروی تهران، قطعهی شرقی-غربی؛ گروه تخصصی سپاسد
دانشجوی دکترای تخصصی زمینشناسی مهندسی؛ دانشکدهی علوم؛ دانشگاه فردوسی مشهد

دریافت دستنوشته: 27/11/1331؛ پذیرش مقاله: 21/12/1332
192181899

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

2

شماره
ی

2
/
زمستان

931
2

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید