مطالعهی تاثير وزن و هندسهی ساختمان بر نشست سطح زمين ناشي از تونلسازی مرحلهای با استفاده از روش عددی اجزای محدود

فرشاد کوليوند1*؛ مصطفي شریفزاده2
4- كارشناس ارشد مکانيک سنگ؛ گروه معدن؛ دانشکدهی فنی و مهندسی؛ دانشگاه لرستان
2- دانشيار؛ دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی؛ دانشگاه صنعتی اميركبير

دریافت دستنوشته: 22/24/1931؛ پذیرش مقاله: 29/26/1932

با توجه به مشکلات ترافيکی شهرهای بزرگ، نياز به ساخت تونلهای شهری اجتنابناپذیر است. حفر تونل سبب تغيير ميدان تنش برجا شده و یک ناحيهی تغيير مکان در محدودهی اطراف تونل بوجود میآورد. در این خصوص نه تنها ساختمانهای مجاور تحت تاثير حفاری تونل قرار میگيرند؛ بلکه ميدان تنش و تغيير مکان حاصله، متاثر از مشخصات ساختمانهای مجاور خواهد بود. این موضوع یکی از جنبههای مهم تونلسازی محيط شهری است. بنابراین لازم است پيش از مرحلهی ساخت، پارامترهای موثر بر این رابطهیمتقابل بررسی شود. در این پژوهش فاكتورهای اصلی ساختمان نظير وزن، عرض و طول آن، با استفاده از روش اجزا محدود بصورت سهبعدی شبيهسازی شده است. نتایج نشان میدهد، حضور ساختمانهای سطحی تونلسازی مرحلهای تونلهای صدر-نيایش اجزای محدود
اندرکنش ساختمان-تونل نشست سطح زمين وزن ساختمان هندسهی ساختمان
واژگان کليدی

چکيده

چکيده

431114328401

اثرات دوگانهای بر گودی نشست سطح زمين دارند. افزایش وزن ساختمان موجب افزایش نشست سطح زمين
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

2

شماره
ی

2
/
زمستان

931
2

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید