تعیین فاصلهداری بهینهی طاقهای بتنی و برآورد نشست در ايستگاههای مترو مطالعهی موردی: ايستگاه هفت تیر خط 6 متروی تهران

حسین ريحانیان زواره1*؛ محمد فاروق حسینی2؛ علیرضا طالبینژاد3
دانشآموختهی کارشناسیارشد معدن؛ گرايش مکانيک سنگ؛ دانشکدهی مهندسی معدن؛ پرديس دانشکدههای فنی؛ دانشگاه تهران
دانشيار؛ دانشکدهی مهندسی معدن؛ پرديس دانشکدههای فنی؛ دانشگاه تهران
دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی معدن؛ گرايش استخراج؛ دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژئوفيزيک؛ دانشگاه شاهرود

دريافت دستنوشته: 11/07/1331؛ پذيرش مقاله: 03/06/1332
0181899

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

2

شماره
ی

2
/
زمستان

931
2

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید