تعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

محمدرضا مؤمن زاده1*؛ محمدرضا منصوری2؛ آرمین عظیمی نژاد3
5- دانشآموختهی کارشناسیارشد مهندسی زلزله؛ دانشکدهی فنی و مهندسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
4 و 7- استادیار؛ گروه مهندسی زلزله؛ دانشکدهی فنی و مهندسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دریافت دستنوشته: 22/22/1312؛ پذیرش مقاله: 21/12/1312
75438181899

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering
(
TUSE
)

دوره
ی

2

شماره
ی

2
/
زمستان

931
2

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید