ارزیابی انواع روشهای مقاومسازی سازههای زیرزمینی در برابر تهدیدات ناشی از انفجار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
یادداشت فنی
شاهین لعل عارفی1؛ مهدی بیطرفان2*
8- دانشآموختهی کارشناسیارشد مهندسی عمران؛ گرایش سازه؛ دانشکدهی مهندسی عمران؛ دانشگاه شمال
1- دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی عمران؛ گرایش زلزله؛ پژوهشکدهی عمران؛ پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی شاخصپژوه

دریافت دستنوشته: 01/06/1931؛ پذیرش مقاله: 09/06/1932
75438181899

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
4386581919240

754381771156

سازههای زیرزمینی در طراحی سازههای زیرزمینی معمولاً یک تهدید به عنوان تهدید مبنا در نظر گرفته و بارگذاری سازهها بر مقاومسازی اساس این تهدید انجام میشود. با افزایش قدرت نفوذ و تخریب جنگافزارهای دشمن، ممکن است سازههای تهدید موجود دارای مقاومت کافی در برابر این سلاحها نباشند. در این حالت مقاومسازی میتواند گزینهی مناسبی انفجار باشد. در این مقاله ابتدا انواع روشهای مقاومسازی فضاهای زیرزمینی بیان و سپس شاخصهای تاثیرگذار بر AHP روی روشهای مقاومسازی فضاهای زیرزمینی استخراج و رتبهبندی شده است. در ادامه هر یک از این روشها با توجه به شاخصهای در نظر گرفته شده با یکدیگر مقایسه و وزن تاثیرگذاری هر یک تعیین شده است. این پژوهش نشان میدهدایجاد موجگیر و خمهای کافی در سازههای زیرزمینی به عنوان بهترین گزینه برای مقاومسازی فضاهای زیرزمینی است. همچنین استفاده از الیاف پلیمری، ایجاد حفرههایی به عنوان تلهی انفجاری، استفاده از دالهای انفجاری، استفاده از میراگرها و استفاده از مصالح پلیاستایرن بهترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

2

شماره
ی

1
/
تابستان

131
2

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید