تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر در حالت کرنش نرمشونده بر اساس روش خودتشابهی و استفاده از منحنی همگرایی- همجواری

علیرضا احمدی1*؛ کورش شهریار2؛ احمد اسدی3
5- دانشآموختهی کارشناسیارشد مهندسی معدن؛ گرایش اکتشاف؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب؛ کارشناس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
3- استاد؛ دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
8- استادیار؛ دانشکدهی فنی شهید کلانتری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب

دریافت دستنوشته: 40/48/1331؛ پذیرش مقاله: 22/14/1331

00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

2

شماره
ی

1
/
تابستان

131
2

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین

ی

Tقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید