ارزیابی تحلیلی تاثیر عوامل مختلف بر نیروهای وارد بر پوشش تونل مدور تحت بارگذاری لرزهای

رضی باباگلی1*؛ رضا وهدانی2؛ غلامرضا قدرتی امیری3
1- دانشآموختهی کارشناسیارشد مهندسی عمران؛ گرایش زلزله؛ دانشکدهی مهندسی عمران؛ دانشگاه سمنان
3- استادیار؛ دانشکدهی مهندسی عمران؛ دانشگاه سمنان
5- استاد؛ دانشکدهی مهندسی عمران؛ دانشگاه علم و صنعت ایران

دریافت دستنوشته: 03/04/1331؛ پذیرش مقاله: 03/00/1332
0181899

چکیده

چکیده

واژگان کلیدی
بارگذاری لرزهای تاسیسات زیرزمینی جز لاینفک جامعهی مدرن بوده و برای کاربردهای متعددی شامل متروها، خطوط انتشار امواج راهآهن، بزرگراهها، انبار مصالح و انتقال آب و فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد. با مرور موارد تاریخی اثرات تغییرشکل تاشدگی زلزله بر روی اینگونه سازهها، ملاحظه میشود نرخ خرابی آنها نسبت به سازههای سطحی پایینتر است. در نسبت انعطافپذیری عین حال در زلزلههای اخیر مانند زلزلهی سال 1113 کوبهی ژاپن، زلزلههای 1113 چیچی تایوان و نیروی محوری پوشش زلزلههای 1111 کوکائلی ترکیه، سازههای زیرزمینی دچار خسارت عمدهای شدهاند. در این مطالعه، راهممان خمشی پوشش حلهای تحلیلی برای نیروی محوری و ممان در پوشش تونل مدور به علت تغییر شکل تاشدگی تحت
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

2

شماره
ی

1
/
تابستان

131
2

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین

یقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید