پیشبینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستمهای مهندسی سنگ

امید فروغ1*؛ سید رحمان ترابی2؛ فرهنگ سرشکی3؛ سید محمد اسماعیل جلالی4
1- دکترای تخصصی مهندسی معدن؛ سرپرست بخش تونل مهندسین مشاور هندسه پارس
0- استاد؛ دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه شاهرود
3 و 7- دانشیار؛ دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک؛ دانشگاه شاهرود

دریافت دستنوشته: 01/09/1391؛ پذیرش مقاله: 03/06/1392
0181899

چکیده

چکیده

یکی از مسایل مهم در حفاری مکانیزه، پیشبینی نرخ پیشروی )Advance Rate( است. شناخت عوامل تاثیرگذار بر بهرهوری از این نظر حایز اهمیت است که به وسیلهی آن میتوان تخمین دقیقتری از زمانهای توقف و حفاری و در نتیجه هزینههای اجرایی به دست آورد. مدلهای زیادی برای پیشبینی عملکرد TBM توسعه یافتهاند که بسیاری از آنها تنها مدلی برای پیشبینی نرخ نفوذ بوده است. در این مقاله با استفاده از رویکرد سیستمهای مهندسی سنگ )RES: Rock Engineering Systems(، تاثیر پارامترهای تودهسنگ بر نرخ پیشروی TBM مورد ارزیابی قرارگرفته و مدلی برای پیشبینی نرخ پیشروی با استفادهی توام از رویکرد حفاری مکانیزه نرخ پیشروی ضریب بهرهوری
سیستمهای مهندسی سنگتحلیل رگرسیون ماتریس اندرکنش
واژگان کلیدی
431114335257

سیستمهای مهندسی سنگ و تحلیل رگرسیون ارایه شده است. برای این منظور تونلهای انتقال آب کرج،
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

2

شماره
ی

1
/
تابستان

131
2

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید