ارزیابی سامانهی نگهداری تونل خط 4 متروی تهران در تقاطع غیر همسطح با تونل توحید و تونل خط 7 متروی تهران در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله

مهدی سعیدی عباس آباد1*؛ مهدی موسوی2؛ فرشاد نژاد شاه محمد3
دانشآموختهی کارشناسیارشد مهندسی معدن؛ گرايش مکانيک سنگ؛ دانشکدهی مهندسی معدن؛ دانشگاه تهران
دانشيار؛ دانشکدهی مهندسی معدن؛ دانشگاه تهران
مربی؛ گروه مهندسی معدن؛ مرکز آموزش عالی شهيد باکری مياندوآب؛ دانشگاه اروميه

دریافت دستنوشته: 11/07/1331؛ پذیرش مقاله: 03/00/1332
75438181899

چکیده

چکیده

با توجه به کاربری روز افزون تونلها و اهميت آنها در شبکهی حمل و نقل بين شهری و درون شهری ضروری است پاسخ ديناميکی تونلهای شهری در برابر بارهای ديناميکی زلزله مورد بررسی قرار گيرد. به منظور تحليل ديناميکی تونل خط 9 متروی تهران، تقاطع غير همسطح اين خط با تونل توحيد و خط 7 در تقاطع خيابان آزادی با بزرگراه نواب انتخاب شده است. از آنجا که اين تونلها در محيطی خاکی قرار دارند ،محيط اطراف تونل به صورت محيط معادل پيوسته در نظر گرفته شده و تحليلهای عددی اين پژوهش با نرمافزار FLAC3D انجام شده است. هدف از تحليل ديناميکی تونل در برابر بار زلزله بررسی پايداری تونل و تفاضل محدود تحلیل دینامیکی
تونل خط 4 متروی تهران سامانهی نگهداری بارگذاری زلزله تنش برشی
واژگان کلیدی
00

نشریه
ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمین
ی

T
unneling

&

U
nderground

S
pace

E
ngineering (
TUSE
)

دوره
ی

2

شماره
ی

1
/
تابستان

131
2

rtuse.shahroodut.ac.i

نشریه

ی

مهندسی

تونل

و

فضاهای

زیرزمینقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی تونل

دیدگاهتان را بنویسید