علمي ـ پژوهشي

تأثير پايه هاي زئوليتي گوناگون
روي ويژگيها و عملکرد راکتوري نانوکاتاليست کروم اکسيد براي استفاده در فرايند هيدروژنگيري اکسايشي 2C2H6/CO

فرهاد رحماني●، محمد حقيقي●+
تبريز، دانشگاه صنعتي سهند، دانشکده مهندسي شيمي، صندوق پستي 6991/56115

چكيده: در اين پژوهش، امکان بهکارگيري پايههاي زئوليتي و تأثير نوعهاي گوناگون آن بر روي ويژگيهاي کاتاليستي و عملکرد راکتوري نانوکاتاليست کروم اکسيد براي استفاده در فرايند هيدروژنگيري اکسايشي اتان به کمک کربن دي اکسيد مورد ارزيابي قرار گرفت .در اين راستا ،شماري از کاتاليستهاي کروم اکسيد داراي 4/1 % وزني کروم با تلقيح پايههاي زئوليتي انتخاب شده کلينوپتيلوليت ،34-SAPO و 5-HZSM تهيه شدند. بدين منظور، کلينوپتيلوليت خريداري شد و پايههاي 34-SAPO و 5-HZSM به روش هيدروترمال تهيه شدند که آناليزهاي BET ،FESEM ،XRD و EDX تهيه موفقيت آميز آنها را تأييد کردند .تصويرهاي FESEM تشکيل کلوخههاي کمتر و پراکندگي بهتر نانوذرههاي سطحي بر روي ذرههاي مکعبي شکل 5-ZSM را در مقايسه با ديگر پايههاي زئوليتي تأييد کردند .نتيجههاي آناليز 3TPD-NH نشان داد که با بهکارگيري پايه کلينوپتيلوليت دستيابي به ويژگيهاي اسيدي بهتري در مقايسه با ديگر پايههاي زئوليتي امکانپذير ميباشد که به پايداري بالاي کاتاليست کمک شاياني ميکند. بر اساس نتيجههاي آناليز EDX، بهکارگيري پايههاي تهيه شده بهويژه 5-HZSM به دليل سطح ويژه بالا سبب توزيع بهتر ذرههاي کروم ميشود که وجود ذرههاي کروم فعال )اکسايشي-کاهشي( بيشتر بر روي سطح 5-HZSM را نويد ميدهد و اين امر در کنار نانوذرات سطحي يکنواخت و تشکيل کلوخههاي کمتر در کاتاليست تهيه شده از دليلهاي کارآيي بهتر نانوکاتاليست 5-Cr/ZSM برشمرده ميشود .
براساس نتيجههاي ويژگيسنجي، سطح ويژه پايين و توزيع نامناسب ذرههاي کروم در کاتاليست Cr/Clinotilolite و پوشش سطحي و بسته شدن حفرههاي 34-SAPO در کاتاليست 34-Cr/SAPO از دليلهاي اصلي پايين بودن بازدهي اين کاتاليستها در مقايسه با بهکارگيري پايه 5-ZSM ميباشند .ديده شد که نانوکاتاليست 5-Cr/ZSM با بازده توليد اتيلن 4/45 % بهخوبي اتان را در حضور 2CO و در دماي 077 به اتيلن تبديل ميکند. رسوب کک در نتيجه وجود سايتهاي اسيدي قوي عامل اصلي روند کاهشي ديده شده براي فعاليت کاتاليست 5-Cr/ZSM با گذشت زمان ميباشد.
واژههاي كليدي: نانوکاتاليست پايه زئوليتي؛ هيدروژنگيري اکسايشي؛ اتان؛ اتيلن؛ کربن دي اکسيد.
KEYWORDS: Zeolitic suppored nanocatalyst; Oxidative dehydrogenation; Ethane; Ethylene;
Carbon Dioxide.
36
مقدمه
در سالهاي اخير، افزايش تقاضاي جهاني براي اتيلن، کمبود منابع نفتي و نيز ناکارآمدي روشهاي صنعتي موجود توليد اتيلن )کراکينگ با بخار آب( به دليلهايي چون مصرف زياد انرژي و تشکيل کک، از يک سو، کنترل انتشار کربن دي اکسيد به عنوان يکي از مهمترين گازهاي گلخانهاي و بهرهبرداري مؤثر از آن، از سوي ديگر، توجه پژوهشگران را به روشهاي جديد از جمله هيدروژنگيري اکسايشي اتان به کمک کربن دي اکسيد معطوف کرده است [7 ـ 1]. اثر ارتقايي کربن دي اکسيد در فرايند هيدروژنگيري اکسايشي براي اولين بار توسط وانگ و همکاران در سال 1997 ميلادي گزارش شد ]8[. اين روش که در واقع هيدروژنگيري از اتان در حضور عامل اکسنده است، به دليل ارزان و در دسترس بودن مواد اوليه ،دلخواه ترموديناميکي و نيز حذف کک تشکيل شده توسط عامل اکسنده، به عنوان جايگزيني مناسب و نويد بخش براي روشهاي موجود مطرح است [11 ـ 9].
واکنش کلي اين فرآيند عبارت است از:
CH CO CH CO HO2 6  2  2 4  2 )1(
H298 134kJ/mol
واکنشهاي هيدروژنگيري مستقيم اتان و عکس گاز-آب نيز ممکن است اتفاق بيفتد:
CH CH H2 6  2 4  2 )2(
H298 137kJ/mol
H CO CO HO2  2  2 )3(
H298 4109/kJ/mol
33
با توجه به منابع عظيم گازي کشور و استفاده هرچه بهتر از آنها بهخصوص در ميدانهاي مشترک حوزه خليج فارس با کشور قطر و با عنايت به اجراي طرحهايي چون کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و راهاندازي شبکه توزيع اتيلن کشور، صنعتي شدن فرآيند هيدروژنگيري اکسايشي از اتان به کمک کربن دي اکسيد از اهميتي دو چندان برخوردار است. با اين حال، چالشهايي مانند پايين بودن بازده توليد اتيلن در مقايسه با فرايندهاي صنعتي مرسوم مانع از صنعتي شدن اين فرآيند شده است که در صورت استفاده از کاتاليستهايي با عملکرد بالا قابل رفع ميباشد. در ميان تمام کاتاليستهاي بررسي شده، کاتاليستهاي ناهمگن کروم اکسيد بيشترين فعاليت را از خود نشان دادهاند [12، 4، 5، 1]. در آمادهسازي اين کاتاليستها ،به طور عمده از روش تلقيح سادهبراي بارگذاري کروم اکسيد بر روي پايههاي مختلف استفاده شده است[15ـ13، 7، 5، 2]. با توجه به مکانيسم اکسايش ـ کاهش پيشنهادي و مرحله فعالسازي آلکان، حضور ذرات کروم با حالتهاي اکسيداسيون و قابليت احياءپذيري بالا و نيز وجود سايتهاي اسيدي ضعيف تا متوسط عوامل کليدي در دستيابي به کارآيي بهتر اين مواد ميباشند [7، 3، 2]. از سويي، بيان شده است که توزيع مناسب ذرههاي کروم ميتواند به نوعي بيانگر حضور ذرههاي اکسايشي ـ کاهشي با قابليت احياءپذيري بالا باشد ]5[. بر اين اساس، ميتوان گفت که پايه به شدت کارآيي کاتاليستي را تحت تأثير قرار ميدهد چرا که نه تنها توزيع و ساختار فاز فعال را تحت تأثير قرار ميدهد بلکه بر ماهيت مراکز فعال )واکنشپذيري، اسيديته ،امکان دسترسي و غيره(، مدت زمان اقامت يا ماندگاري واکنشدهندهها و حد واسطها بر روي سطح و پديدههاي انتقال جرم و حرارت نيز تأثيرگذار ميباشد ]11[. ويژگيهاي ساختاري و ويژگي اسيدي ـ بازي پايه از مهمترين و اصليترين عوامل برشمرده ميشوند [11، 15]. تخلخل، اندازه ذرات و سطح تماس از جمله مهمترين ويژگيهاي ساختاري سطحي يک کاتاليست در فرايند هيدروژنگيري اکسايشي ميباشند .با توجه به مکانيسم فرايند و نقش پررنگ پايه بر عملکرد کاتاليستي، ميتوان گفت که يکي از راهها بهمنظور دستيابي به کاتاليستهاي کروم اکسيد با فعاليت و کارآيي بهتر در اين فرآيند، حصول توزيع بالايي از نانوذرههاي اکسيد کروم بهواسطه پايهاي با خواص اسيدي ـ بازي و ساختاري مناسب ميباشد .به تازگي توجه به استفاده از مواد سيليکايي
مزو حفره چون 41-SBA-15 ،[2 ،3] SBA-1 ،[1 ،1 ،17] MCM [5، 2] و MSU-x ]18[ به عنوان پايه کاتاليست براي توزيع هر چه بهتر فاز فعال درنتيجه سطح بالا معطوف گشته است .
هر چند که يکي از عيبهاي بالقوه اين مواد، مقاومت مکانيکي و پايداري هيدروترمال به نسبت ضعيف آنها ميباشد ]14[. زئوليتها به دليل ويژگيهاي منحصر به فردي چون ساختار شبکهاي، تخلخل بالا، اندازه معين حفرههاي نانومتري، خاصيت اسيدي ـ بازي تحت کنترل، پايداري گرمايي و شيميايي، مقاومت مکانيکي بالا و نيز سطح ويژه بالا بهطور گستردهاي به عنوان پايه کاتاليستي در صنعت مورد استفاده قرار گرفتهاند [21 ـ 19]. به نظر ميرسد که بهکارگيري مواد زئوليتي به عنوان پايه به دليل خواص اسيدي و ساختاري مناسب ميتواند راهکار مفيدي براي بهبود عملکرد کاتاليستهاي اکسيد کروم در فرآيند هيدروژنگيري اکسايشي اتان باشد .در اين راستا ،مي )مورا1( و همکاران براي اولين بار در سال 2002 ميلادي کارآيي کاتاليستهاي اکسيد کروم بر روي تعدادي از پايههاي زئوليتي تهيه شده با نسبتهاي Si/Al گوناگون را در فرايند تبديل اتان به اتيلن
در حضور 2CO در مقايسه با کاتاليست 2Cr2O3/SiO که تا آن زمان به عنوان يکي از فعالترين کاتاليستها در اين زمينه شناخته شده بود ]7[، مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که بهکارگيري پايه 5-ZSM با نسبتهاي 190 ≥ 3SiO2/Al2O به دليل حضور بيشتر ذرات کروم اکسايشي-کاهشي و بر روي سطح عملکرد بسيار بهتري را از خود نشان ميدهد [22، 4]. در همين راستا و در پژوهشي ديگر، کارآيي کاتاليستي 5-Ga2O3/HZSM در فرايند هيدروژنگيري از اتان در حضور دي اکسيد کربن مورد ارزيابي قرار گرفت ]23[. نتيجههاي بهدست آمده نشان داد که کاتاليست 5-Ga2O3/HZSM با نسبت Si/Al بالا داراي فعاليت و پايداري مناسبتري بودند. با وجود اهميت پايههاي زئوليتي در صنعت و گستردگي دامنه انواع زئوليتهاي گوناگون با ساختارها و ويژگيهاي متفاوت، تاکنون پژوهشهاي جامعي مبني بر بهکارگيري اين مواد به عنوان پايه در فرايند ياد شده صورت نگرفته است و تنها مطالعات انجام شده در اين زمينه محدود به استفاده از زئوليتهاي ساخته شده ميباشد .
با اين توضيح و با هدف مطالعه جامعي بر بهکارگيري و تأثير انواع پايههاي زئوليتي بر ويژگيها و عملکرد راکتوري کاتاليست کروم اکسيد جهت استفاده در فرايند هيدروژنگيري اکسايشي اتان، در اين پژوهش علاوه بر بررسي کارآيي و پايداري کاتاليست 5-Cr/ZSM، مطالعه و ارزيابي کاربرد نوعهاي ديگر زئوليتها شامل زئوليتهاي طبيعي و شبه زئوليتها به عنوان پايه با توجه به ويژگيهاي يگانهاي که هر يک از اين دو گروه مواد زئوليتي دارا ميباشند، به عنوان هدفهاي اين پژوهش در نظر گرفته شد .

)6( Mimura
36
بر اين اساس، در ميان دسته کلي زئوليتهاي طبيعي که به دليل ويژگي اسيدي دلخواه، ارزان و در دسترس بودن، حذف مرحلههاي زمانبر و پيچيده تهيه و کاهش قيمت تمام شده کاتاليست مورد توجه هستند، کلينوپتيلوليت به دليل کاربرد فراوان و پرمصرف بودن و همچنين وجود معدنهاي عظيم اين نوع زئوليت در ايران انتخاب شد. از سويي، در ميان دسته کلي شبه زئوليتها ،34-SAPO به دليل سطح ويژه بسيار بالا ،ويژگيهاي اسيدي دلخواه، انتخابپذيري بالا و از همه مهمتر، دارا بودن فعاليت کاتاليستي در فرايند ياد شده [25، 24] برگزيده شد . از اين رو، زئوليت طبيعي کلينوپتيلوليت تهيه شد و پايههاي34-SAPO و 5-HZSM به ترتيب با نسبت مولي Si/Al برابر با
3/0 و 220 به روش هيدروترمال تهيه شدند و سرانجام، فاز فعال کروم به روش تلقيح بر روي آنها توزيع شد. کاتاليستهاي تهيه شده با آناليزهاي همچون BET ،EDX ،FESEM ،XRD و 3TPD-NH تعيين ويژگي شدند و عملکرد آنها در فرايند هيدروژنگيري از اتان به کمک کربن دي اکسيد مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت.

بخش تجربي
کلينوپتيلوليت بهکار گرفته شده به عنوان يکي از پايههاي زئوليتي در اين پژوهش از معدني در شهرستان ميانه تهيه شد.
به منظور تهيه پايه شبه زئوليتي 34-SAPO از پيشمادههاي آلومينيوم تري ايزوپروپيلات) 98%، Merck( به عنوان منبع آلومينا، اورتوفسفريک اسيد )85%، Merck( به عنوان منبع فسفات، از فيومد سيليکا) 8/99% ، Aldrich( به عنوان منبع سيليسيم و نيز تترا اتيل آمونيوم هيدروکسيد در نقش الگوساز آميني تهيه شده از شرکت Aldrich استفاده شد. در تهيه پايه 5-HZSM، از آلومينات سديم) 99%، Merck( به عنوان منبع آلومينيوم ، فيومد سيليکا )8/99% ، Aldrich( به عنوان منبع سيليس ، تترا پروپيل آمونيوم بروميد) 9/99 % ، Merck( به عنوان ماده الگوساز،
سديم هيدروکسيد) 97%، Merck( به عنوان منبع سديم ، آمونيوم نيترات) 5/98 %، Merck( براي تعويض يوني 5-NaZSM به 5-HZSM استفاده شد. همچنين، کروم نيترات 9 آبه )91% ، Aldrich( به عنوان پيشماده فاز فعال در تمامي کاتاليستهاي سنتزي و آب دييونيزه خريداري شده از شرکت کسري به عنوان محيط تهيه و بهمنظور تهيه محلولهاي تهيه مورد استفاده قرار گرفتند.

روش تهيه نانوکاتاليستها
در کاتاليستهاي کروم اکسيد تهيه شده از کلينوپتيلوليت
خريداري شده و زئوليتهاي تهيه شده 5-HZSM و 34-SAPO به روش هيدروترمال به عنوان پايههاي زئوليتي استفاده شد .
به منظور آمادهسازي پايه کلينوپتيلوليتي، سنگ معدن کلينوپتيلوليت
استخراجي طي مراحل آمادهسازي اوليه آسياب و الک شد.
پودر کلينوپتيلوليت بدست آمده با اندازه ذرات 74-13 ميکرومتر پس از چندين مرتبه شستشو با آب، خشک شده و به عنوان پايه مورد استفاده قرار گرفت .در تهيه 34-SAPO از ژل اوليه با ترکيب مولي 1Al2O3:1P2O5:0.6SiO2:2TEAOH:70H2O
استفاده شد. بدين منظور، ابتدا پودر آلومينيوم تري ايزوپروپيلات به آرامي به الگوساز تترا اتيل آمونيوم هيدروکسيد افزوده شد و به مدت 90 دقيقه هم زده شد. سپس فيومد سيليکا و آب به آرامي به مخلوط افزوده شده و به منظور تهيه ژلي يکنواخت، تحت اختلاط قرار گرفت .
به دنبال آن ،اورتو فسفريک اسيد به صورت قطره قطره به ژل افزوده شد. با پايان مرحله افزودن اسيد، مرحله پيرسازي آغاز شده و به ژل زمان داده شد تا به مدت 24 ساعت، در دماي محيط همزده شود.
پس از مرحلهي پيرسازي، ژل به دست آمده درون اتوکلاو در آون با دماي C° 200 به مدت 72 ساعت قرار داده شد .
با پايان مرحلهي هستهزايي و تبلور، بلورهاي جامد به دست آمده پس از چند بار شستشو و رسيدن به pH خنثي، در دماي C° 110 و به مدت زمان 24 ساعت در جريان هوا خشک شدند .سرانجام پايه 34-SAPO به منظور عمليات کلسيناسيون به مدت 12 ساعت در دماي C°550 قرار گرفت .براي تهيه پايه زئوليتي ساختني 5-HZSM با ترکيب مولي ژل اوليه 0.0023Al2O3:1SiO2:0.1Na2O:0.1TPABr:35H2O، سيليکاي فومي به محلول آبي تترا پروپيل آمونيوم بروميد ، سديم هيدروکسيد و سديم آلومينات افزوده شد و محلول آماده شده تحت اختلاط قرار گرفت. پس از اختلاط به مدت 24 ساعت در دماي اتاق، ژل نهايي داخل اتوکلاو ريخته شد و به مدت 144 ساعت در دماي ºC150 داخل آون قرار داده شد. پس از صاف کردن و شستشو ،فراوردههاي توليدي در دماي ºC110 به مدت 12 ساعت خشک شدند .سرانجام، عمليات تکليس در دماي ºC550 به مدت 15 ساعت انجام شد .فراورده بهدست آمده 5-NaZSM تحت تعويض يوني با محلول نيترات آمونيوم قرار گرفت. در ادامه ،فراورده خشک شده به دست آمده از صاف کردن در دماي ºC500 و به مدت 4 ساعت کلسينه شد.
پس از آمادهسازي پايههاي زئوليتي گوناگون، فاز فعال کروم اکسيد به روش مرسوم تلقيح بر روي آنها نشانده شد .
بدين منظور، مقدار مورد نياز از پايههاي زئوليتي گوناگون را به محلول خشک و سپس به مدت 4 ساعت در دماي °C700 در کورهکلسينه شد. در شکلهاي 1-3 جزئيات مراحل آمادهسازي و تهيهپايههاي زئوليتي و کاتاليستهاي کرومدار ارائه شده است.

روشهاي تعيين خصوصيات نانوکاتاليستهاي تهيه شده
براي بررسي ويژگيهاي ساختاري و شناسايي فازهاي تشکيل شـده از آنــاليز XRD اســتفاده شــد. بــراي ايــن آنــاليز از دســتگاه D-5000Siemens Diffractometer ســـاخت کشـــور آلمـــان در بازهي θ2 بين 5 تا 90 درجه و با سرعت روبشي s/°02/0 استفاده شد.
ريخت شناسي پايههاي زئوليتي و کاتاليستهاي تهيه شده توسـطآناليز FESEM و به کمک دسـتگاه 4160-HITACHI S سـاختکشور ژاپن مـورد بررسـي قـرار گرفـت. مقـدارهاي سـطح و يـ ژه کاتاليسـ ت بـ ه کمـ ک آنـ اليز BET و بـ ه وسـ يله دسـ تگاه 300-CHEMBET ساخت کشور آمريکا بهدست آمد. آنـال يز EDX جهــت تعيــين عنصــرهاي موجــود و ميــزان پراکنــدگي آنهــا
بر روي سطح کاتاليسـت بـا اسـتفاده از دسـتگاهCam Scan MV2300 ساخت جمهوري چک بهکار گرفته شد. اسيديته و قـدرت اسـيدي کاتاليســتهــاي اکســيد کــروم تهيــه شــده بــه روش دفــع برنامهريزي شده گرمايي گاز آمونياک) 3TPD-NH( و با استفاده از دستگاه BELCAT مجهز به يک آشکارساز TCD سـاخت کشـورژاپن در بازهي دمايي C°850-100تعيين شدند.

روش ارزيابي عملکرد نانوکاتاليستهاي تهيه شده
شمايي از سامانه آزمايشگاهي بهکار گرفته شـده بـه منظـورارزيابي عملکرد کاتاليستهاي سنتزي در فرآيند هيدروژنگيـ ري اکسايشي اتان به اتيلن در حضور 2CO در شکل نشان داده شده است. به طور کلي، اين سامانه به سه بخش تنظيم جريان پـيش
از واکـ نش، مجموعـ ه راکتـ وري و سيسـ تم آنـ اليز گـ ازي، قابل جداسازي ميباشد. خوراک لازم براي انجام واکنش کـه داراي مخلوطي از نيتروژن، اتان و کربن دي اکسيد بود، از سه سـ يلندر 2C2H1 ،N و 2CO با خلوص بالا تأمين شد. جريـ انهـا ي گـاز ي خطوط گوناگون پس از عبور از سامانه کنترلـ ي جريـ ان) MFC( مربوطه بـا يکـد يگر ترکيـ ب شـده و سـرانجام ، خـوراک گـازي
کروم نيترات 9 آبه با غلظت مشخص که معادل 5% وزني کروم اکسيد با نسبت حجمي 4/5/1 = 2C2H1/CO2/N و شدت جريـان کـل جر يـان در فراورده پاياني بود ،افزوده شد و به مدت 1 ساعت در دماي cm3/min 50 حاصل مـ يشـود کـه پـس از پيمـودن مسـافتي °C50 تحت اختلاط قرار داده شد. پس از فرآيند تلقيح در دماي وارد راکتور ميشود .پيش از انجام هر آزمـايش جهـت اطم ينـان
°C70، کاتاليستها به مدت 12 ساعت در دماي °C110 در آون از نسـبت خـوراک، ميـ زان اتـان، ن يتـروژن و کـربن دي اکسـ يد
36

شکل 1ـ نمودار جريان سنتز Cr/CLT به روش تلقيح.

صورت ميگيرد. سپس، از جريان خوراک بـرا ي تخليـ ه هـوا ي داخل راکتور استفاده ميشود. غلظت خـوراک و فـراورده هـاي بهدست آمده بهصـورتOn-line توسـط دسـتگاهGC مجهـز به دو آشکارساز TCD و FID، سامانه تبـديل کاتاليسـتيCO و 2CO
بــه متــان و بــا اســتفاده از ســتونCarboxen™ 1000 اندازهگيري شد. فراوردههاي اصـل ي ديـده شـده توسـط آشکارسـازها، اتان، اتيلن، اکسيدهاي کربن و مقدار ناچيزي متان بودند. براي اطمينان از درستي نتيجههاي راکتوري، همه آناليزهاي جريـ ان خروجي پس از 20 دقيقه عبور خوراک از روي بستر کاتاليستي با 2 مرتبه تکرار انجام شد. به منظور محاسبه ميزان تبديل اتان ) 2 6XCH(، انتخابپذيري اتـ يلن) 2 4SCH( و بـازده تول يـ د اتـ يلن
)YCH (، از روابط زير استفاده شد:

با استفاده از دستگاه کروماتوگرافي گازي )GC Chrom، ساخت شرکت طيف گستر، ايـ ران( انـداز هگيـ ري شـد. بـراي ارزيـ ابي عملکرد نمونهها از يک راکتور U شکل از جنس کوارتز )با قطر داخلي mm 1( قرار گرفته در يک کوره الکتريکي براي تـأم ين گرمـا ي واک نش اسـتفاده گردي د و مقـدار 5/0 گ رم از نمون ه مخل وط ش ده ب ا چ يــپسه اي ک وارتزي در داخـل راکتــور قرار گرفت. از چيپسهاي کوارتزي بمنظور تنظيم و ثابـت نگهداشـتن بستر کاتاليسـت ي در همـه آزمـا يشهـا و نيـ ز آسـان تـر کـردن فرايندهاي انتقال جرم و گرما و جلوگيري از تشکيل نقطههاي داغ در بستر استفاده شد. قبـل از شـروع فراينـد، فعـالسـاز ي نانوکاتاليستها در جريان هوا با شـدت جريـ ان cm3/min 15 به مدت حداقل نيم ساعت و يا بـيش تـر و در دمـاي°C 100
2 4
39

شکل 2ـ نمودار جريان تهيه 34-Cr/SAPO به روش هيدروترمال ـ تلقيح.
67
NaZSM-5

NH4NO3
C TPABr NaOH
C C
HZSM-5

0.0023Al O :1.0SiO :0.1Na O:0.1TPABr:35H O
HZSM-5 2 3222

-7497-2217028قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید