مدل اصلاح شده حرکت مواد در استوانههاي دوار

محمدرضا يوسفي
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسي، گروه مهندسي شيمي

سلمان موحديراد، منصور شيرواني*+
تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسي شيمي

چكيده: در اين مقاله با استفاده از دادههاي به دست آمده از يک پايلوت آزمايشگاهي استوانه دوار شفاف يک مدل اصلاحشده، در شرايط پايا، براي بيان تغييرهاي ارتفاع بستر مواد نسبت به طول استوانه دوار ارايه شده است. ساختار مدل اصلاحشده بر مبناي مدل حالتپاياي موجود در مراجع و شامل 4 پارامتر اضافي نسبت به آن ميباشد . توسعه مدل شامل دو بخش است. در بخش اول با استفاده از دادههاي آزمايشگاهي ارتفاع بستر مواد در انتهاي تخليه و با استفاده از روش برازش بردار پشتيبان (SVR) شرط مرزي مدل اوليه تصحيحشده است، سپس با استفاده از دادههاي آزمايشگاهي مربوط به ارتفاع پاياي بستر مواد در طول استوانه و با استفاده از الگوريتم ژنتيک) GA( پارامترهاي مدل اصلاحشده تعيينشدهاند. براي اندازهگيري و تشخيص چگونگي تغيير انباشتگي مواد در ناحيههاي گوناگون استوانه از فناوري پردازش تصويري استفادهشده است. مدل اصلاحشده در تمامي بازهي پارامترهاي عملياتي و طراحي به ويژه در شيبهاي بالا و سرعت دوران پايين استوانه و همچنين در انتهاي تخليه مواد که مدل اوليه براي آن انحراف زيادي از واقعيت را نشان ميدهد، تطابق بسيار مناسبي با دادههاي آزمايشگاهي دارد. ميانگين مربعات خطاي مدل اوليه در مقايسه با مدل اصلاحشده نسبت به دادههاي جمعآوريشده از سرتاسر طول استوانه از مقدار 22100 به مقدار 22214 کاهشيافته است.
واژههاي كليدي: استوانههاي دوار؛ عمق بستر مواد؛ مدل پايا؛ مدل اصلاح .شده
KEYWORDS: Rotary drums; Bed depth of material; Steady state model; Modified model.

مقدمه
جريان مواد در استوانههاي دوار شامل الگوهاي جرياني پيچيدهاي ميباشد. اين پيچيدگي به سبب حرکتهاي محوري و عرضي مواد در استوانههاي دوار ميباشد که ناشي از چرخش استوانه و اثرهاي جاذبه است. اين نوع حرکتها تأثير زيادي بر روي الگوهاي جرياني ايجادشده و عملکرد دستگاه دارند] 1[. حرکت در استوانه دوار دارد. بهطور نمونه در کورههاي دوار سيمان ،حرکت محوري و زمان اقامت مواد تأثير مهمي بر کيفيت کلينکر و فراوردهي توليدشده دارد [2]. حرکت محوري مواد در استوانههاي دوار به پارامترهاي عملياتي بسياري شامل شدت جريان جرمي ورودي به استوانه، شيب و سرعت دوران استوانه، ارتفاع بستر مواد
-44840218674

محوري مواد اهميت به سزايي در محاسبه زمان اقامت مواد )ميزان پرشدگي( و ويژگيهاي فيزيکي مواد ازجمله دانسيته،
+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات *
علمي 333
38115216

شکل
3
ـ

پارامترها
ي

مدل
K

C
.

شکل

3

ـ

پارامترها

ي

مدل

K

C

.قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید