شيمي ايران کوتاه پژوهشي

تأثير نوع و ميزان عامل آهاردهي
بر ويژگيهاي کاغذ داراي پرکننده کلسيم کربنات آسيابي
حميدرضا رودي*+، حسين جلالي ترشيزي، اسماعيل رسولي گرمارودي، مجتبي آزاد سروستاني مازندران، زيراب، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده مهندسي انرژي و فناوريهاي نوين، گروه مهندسي فناوري سلولز و کاغذ
چكيده: اين پژوهش با هدف مقايسه تأثير آهاردهي آلکيل کتون ديمر، روزين کاتيوني و روزين صابوني بر ويژگيهاي کاغذ داراي پرکننده کلسيم کربنات آسيايي انجام شد. بدين منظور ابتدا خمير کاغذ شيميايي مکانيکي (CMP) با درجه رواني 52033 ميليليتر (CSF) توسط آهارهاي آلکيل کتون ديمر، روزين کاتيوني و روزين صابوني در سطوح) 3، 2/3، 1 و 2/1 درصد براساس وزن خشک الياف( تيمار شد. در ادامه، پرکننده معدني کلسيم کربنات آسيايي و سرانجام پليمر کمک نگهدارنده اکريل آميد کاتيوني به ترتيب در سطوح ثابت 52 درصد و 0/3 درصد
براساس وزن خشک کاغذ به سوسپانسيون الياف افزوده شد. ساخت کاغذ دستساز استاندارد با وزن پايه 50 g/m03 و ارزيابي ويژگيهاي گوناگون آن مانند جذب آب و ويژگيهاي مقاومتي و نوري مطابق روشهاي استاندارد TAPPI انجام گرفت. نتيجهها نشان داد که آهار روزين کاتيوني در حضور پرکنندههاي کلسيم کربنات نسبت به عاملهاي آهار ديگر عملکرد بهتري داشته است. زيرا در ويژگيهاي به تقريب برابر جذب آب و مقاومتها، ويژگيهاي نوري کاغذهاي تهيه شده از خمير آهار شده با روزين کاتيوني به طور معنيداري بيشتر از زماني است که از آهارهاي آلکيل کتون ديمر و روزين صابوني استفاده شده است.
واژههاي كليدي: عامل آهاردهي؛ پرکننده؛ کلسيم کربنات آسيابي؛ ويژگيهاي کاغذ؛ خمير شيميايي ـ مکانيکي.
KEYWORDS: Sizing agent; Filler; Ground calcium carbonate (GCC); Paper properties;
Chemimechanical pulp (CMP).

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*
)1( Internal sizing )5( Inherent wettability
353

)0( L&W Valley Beater
352

355

شاخص

مق
اومت

به

کشش

N.m/g
)
(
53

33

33

53

23

کاتيوني

روزين

ديمر

کتون
آلکيل

روزين

صابوني
e

cd

de

cd

abc

bcd

abc

a

ab

ab

شاخص

مق

اومت

به

کشش

N.m/g

)

(

53

33

33قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید