شيمي ايران

اثر مقدار ميکروکپسولهاي اتيل سلولز بر مقاومت به خوردگي
پوشش خودترميمشونده پايه پلياورتان
سوگند عباسپور، علي اشرفي*+، مهدي صالحي اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشکده مهندسي مواد راضيه سهيلي
تهران ،شرکت ملي پخش فراوردههاي نفتي ايران
چكيده: در اين پژوهش، ميکروکپسولهاي اتيلسلولز داراي روغن بزرک به روش امولسيونسازي ـ تبخير حلال تهيه شدند. ميکروکپسولهاي تهيه شده با هدف ايجاد پوشش خودترميمشونده درون زمينه پلياورتان قرار گرفته و بر روي فولاد پوشش داده شدند. به منظور بررسي اثر مقدار ميکروکپسولهاي اتيلسلولز داراي روغن بزرک بر رفتار خودترميمشوندگي پوشش توليد شده، پوشش پلياورتان داراي مقدارهاي گوناگون از ميکروکپسولهاي تهيه شده، به روش پاشش بر زيرلايه فولاد ساده کربني اعمال شد. مشخصه يابي هسته ميکروکپسولهاي تهيه شده توسط آزمون FT-IR انجام شد و اندازهها و شکل ميکروکپسولها با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي )SEM ( مورد بررسي قرار گرفت .اندازههاي ميانگين کپسولهاي تهيه شده در حدود 033 ميکرون تعيين شد. عملکرد خودترميمشوندگي و مقاومت به خوردگي پوششها، توسط آزمونهاي پلاريزاسيون خطي )LP( و امپدانس الکتروشيميايي )EIS( بر روي نمونههاي با خراش اوليه، انجام شد. نتيجههاي بررسيها نشان داد که در کليه مقدارهاي ميکروکپسول، عملکرد خودترميم شوندگي پوشش ايجاد شده است .افزون بر اين، با افزايش مقدار ميکروکپسولهاي اتيلسلولز داراي روغن بزرک در زمينه پلياورتان، مقاومت به خوردگي پوشش توليد شده افزايش و خاصيت خودترميمشوندگي نيز بهبود يافته است.
واژههاي كليدي: پوشش خودترميمشونده؛ ميکروکپسول اتيلسلولز؛ روغن بزرک؛ مقاومت به خوردگي.
KEYWORDS: Self-healing coating; Ethyl cellulose microcapsule; Linseed oil; Corrosion resistance.
مقدمه

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*
323

)0( Phase separation

شکل 3ـ شمايي از تشکيل ميکروکپسولهای پليمری با استفاده از روش امولسيون ـ تبخير حلال [23].

325

شکل

2
ـ

تصو
ي
ر

SEM

م
ي
کروکپسول
ها
ی

ات
ي
ل
سلولز

دارای

روغن

بزرک
.
شکل

5
تصو

ـ
ي
ر

م
ي
کروسکوپ
ي

نور
ی

م
ي
کروکپسول

در

زم
ها
ي
نه

پل
ي

اورتان
.

شکل

2

ـ

تصوقیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید