دوره 33

بررسي تأثير افزودن الکل و فعال کنندههای سطحي بر روی هيدروديناميک راکتور هوابالابر در شرايط سه فازی
سعيد جابرزاده، علي حقيقي اصل
سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسي شيمي، نفت و گاز، صندوق پستي 3513119111
سيد جابر صفدري
تهران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي، پژوهشکده چرخه سوخت، صندوق پستي 8486 ـ 11365
عباس رشيدي*+
بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده فني و مهندسي، صندوق پستي 47415
چكيده: در اين پژوهش اثر حضور اتانول و فعالکنندههاي سطحي آنيوني، کاتيوني و غير يوني بر سرعت چرخش ،زمان اختلاط و نگهداشت گاز در يک راکتور هوابالابر حلقه داخلي لولهاي هم مرکز در شرايط سه فازي)آب و الکل ـ هوا ـ ذرههاي PVC( بررسي شد. در اين آزمايشها اثر تغيير سرعت گاز، سطح مايع و درصد جامد مورد بررسي قرار گرفت. راکتور هوابالابر از جنس شيشه و به ترتيب با ارتفاع و قطر لوله داخلي و لوله خارجي 173، 5 و 8 سانتيمتر ساخته شد. در سامانه مايع ـ گاز ـ جامد با افزايش سرعت گاز، نگهداشت گاز در بالابر و سرعت مايع افزايش مييابد .نتيجهها نشان داد که حضور الکل باعث کاهش کشش سطحي و افزايش نگهداشت گاز و کاهش سرعت مايع ميشود، همچنين فعالکنندههاي سطحي غير يوني بيشترين تأثير را نسبت به فعالکنندههاي سطحي کاتيوني و آنيوني بر روي نگهداشت گاز دارند. در اين مقاله رابطههايي براي پيشبيني نگهداشت گاز و سرعت مايع و زمان اختلاط ارايه شدهاند.
واژههاي كليدي: راکتور هوابالابر، پارامترهاي هيدروديناميکي، فعال کننده سطحي، الکل، سه فازي.
KEY WORDS: Airlift reactor, Hydrodynamic parameter, Surfactant, Three phase.

مقدمه

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*
)1( Air lift

دوره
جدول 1ـ ويژگيهای ظاهری محلولهای دارای الکل مورد استفاده.

شکل 2ـ شمای راکتور و تجهيزات مورد استفاده.

0 1 2 3 4
شکل 5 ـ تأثير افزودن الکل بر روی نگهداشت گاز در بالابر.زمان اختلاط

0/05 0/06 0/07 0/08 0/09
-374495-1776033

150

100

50

0

اختلاط
زمان

)
s
(

150

100

50

0

اختلاط

زمانقیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید