شيمي

اندازهگيري مقدار جزيي سرب در نمونههاي زيست محيطي و زيستي به روش ميکرواستخراج با يک قطره مايع يوني
و اسپکتروسکوپي جذب اتمي الکتروترمال
ژيلا طلعت مهراباد*+
بناب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب، گروه شيمي حسين شيخلوئي
مراغه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه، گروه شيمي فرزاد ارجمنديراد
بناب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب، گروه شيمي
چكيده: در اين پژوهش امكان كاربرد مايع يوني 1- بوتيل- 3- ميتل ايميدازوليم هگزا فلورو فسفات ([6([C4MIM][PF به عنوان يک حلال سبز )جايگزين حلال هاي آلي سمي و خطرناک( در پيش تغليظ و اندازهگيري مقدارهاي جزيي سرب در نمونههاي آبي زيستمحيطي و زيستي به روش ميكرواستخراج با يک قطره مايع يوني و اسپكتروسكوپي جذب اتمي الكتروترمال (SDME-ETAAS) بررسي و پارامترهاي تجربي مربوط به كارايي روش ميكرواستخراج با يک قطره مانند غلظت معرف شلاته كننده ،pH ، مدت زمان استخراج، حجم مايع يوني، سرعت هم زدن، قدرت يوني، دما و حجم محلول نمونه مطالعه و بهينه شدند. در شرايط بهينه) 8 ميكرو ليتر حجم ميكروقطره ،6 دقيقه زمان استخراج ،900 دور در دقيقه سرعت هم زدن و 2 ميليليتر حجم محلول نمونه( بازهي خطي، حد تشخيص )سه برابر انحراف استاندارد شاهد( و تكرارپذيري )درصد انحراف استاندارد نسبي براي 10 بار اندازهگيري( به ترتيب 1000-20 ميكروگرم بر ليتر، 64/0 ميكروگرم بر ليتر و 8/3 % بودند .همچنين روش برنامه ريزي شده بهصورت درصد بازيابي مورد مطالعه قرار گرفت .
ارزيابي كاربرد عملي روش پيشنهادي، با تجزيه نمونه هاي آبي زيست محيطي شامل آب تصفيه شده، آب شهري، آب رودخانه و نمونه هاي زيستي شامل بزاق دهان و موي انسان بهطور موفقيت آميز صورت گرفت. درصد بازيابي نمونههاي آلوده شده در سطح غلظتي 200 و 300 نانوگرم بر ليتر سرب 7/103-6/94 درصد بود. سادگي، ارزاني، سرعت، بازيابي و كارايي استخراج بالا، تكرارپذيري خوب و استفاده نكردن از حلالهاي آلي سمي از برتريهاي اصلي روش پيشنهادي ميباشد.
واژههاي كليدي: ميكرو استخراج با يک قطره مايع يوني، اسپكتروسكوپي جذب اتمي الكتروترمال، سرب ، آب زيست محيطي، بزاق دهان، موي انسان.
KEY WORDS: Ionic liquid-single drop microextraction, Electrothermal atomic absorption
spectroscopy, Lead, Environmental water, Saliva, Human hair.

+E-mail: [email protected] , [email protected] عهده دار مكاتبات*

اندازهگيری

1

8
/
0

6
/
0

4
/
0

2
/
0

0

جذب

1

8

/

0

6

/

0

4

/

0قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید