بنزيله كردن پوسته شلتوك برنج و بررسي ويژگيهاي مكانيكي كامپوزيتهاي به دست آمده از آن با پلي استايرن و پلي كاپرولاكتون
جمشيد محمدي روشنده*+، پيمان پوراسماعيل سلاکجاني، کامل اخلاصي کزج گيلان، رضوانشهر، دانشگاه تهران ،پرديس دانشکدههاي فني ،دانشکده فني کاسپين
چكيده: در مرحله اول اين پژوهش، پوسته شلتوک برنج (Rice Husk) به عنوان يک ماده ارزان قيمت و طبيعي تحت واکنش بنزيله شدن قرار گرفت و براي اطمينان از انجام واکنش، از نمونه بنزيله شده طيف فروسرخ تبديل فوريه (FT-IR)( گرفته شد. پيکهاي ظاهر شده در اين طيف نشان داد که گروههاي بنزيل بهطور موفقيت آميزي با گروههاي هيدروکسيل پوسته شلتوک برنج واکنش داده است. بررسي ويژگيهاي گرمايي نمونه بنزيله شده با استفاده از آزمون وزن سنجي گرمايي (TGA) نشان داد که پوسته شلتوک برنج بنزيله شده داراي پايداري گرمايي بيشتري نسبت به پوسته شلتوک برنج ميباشد. در مرحله بعد، پوسته شلتوک برنج بنزيله شده با درصدهاي گوناگون پلي استايرن و پلي کاپرولاکتون در حلال کلروفرم مخلوط شد وپس از حل شدن کامل در اثر تبخير حلال از آنها فيلم تهيه شد. و ويژگيهاي مکانيکي نمونههاي تهيه شده با آزمون کشش بررسي شد. با استفاده از مقايسه مقاومت کششي، درصد کشش و مدول الاستيسيته يانگ نمونهها ،اثرهاي افزايش پوسته شلتوک برنج بنزيله شده به کامپوزيتهاي پلي استايرن/پلي کاپرولاکتون بررسي شد .با توجه به نتيجههاي به دست آمده ،افزودن پوسته شلتوک برنج بنزيله شده از 10 تا 40 درصد وزني به کامپوزيتها منجر به بهتر شدن ويژگي مکانيکي شد.
واژههاي كليدي: بنزيله کردن، پوسته شلتوک برنج، پلي استايرن، پلي کاپرولاکتون، ويژگيهاي مکانيکي، کامپوزيت.
KEY WORDS:Benzylation, Rice husk, Polystyrene, Polycaprolactone. Mechanical properties,
Biocomposites.
مقدمه

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*

جدول 1ـ ترکيب درصد های مختلف از کامپوزيت پلي استايرن/پلي کاپرولاکتون/پوسته شلتوک برنج بنزيله شده.

شکل

1
ط

ـ
ي
تبد

قرمز

مادون

جذب

ف
ي

ل
فور
ي

ه
FT
(

IR)

پوسته

شلتوک
بنز

برنج

ي
له

شده
.

شکل
2
ـ

ط
ي
ف

جذب

مادون

قرمز

تبد
ي
ل

فور
ي
ه
FT
(

IR)

پوسته

برنج
.
شلتوک

400

1000

1600

2200

2800

3400

3800

عدد

موجي
)
1

cm
(

00
/
100

00
/
90

00
/
80

00
/
70

00
/
60

00
/
50

عبور
(%)

شکل

1

ط

ـ

ي

تبد

قرمز

مادون

جذب

فقیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید