بررسی سينتيک حذف پارانيتروفنل توسط فرايند
-82UV/S2O در يک فتوراکتور جريان پيوستة آنولار
محمدعلی بهنژادی*+، سيد حامد ظفری غازانی تبريز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبريز، گروه شيمی
چكيده: در اين کار پژوهشی از يك فتوراکتور پيوسته آنولار مجهز به يك لامپ UV-C در مرکز فتوراکتور با طول موج نشری nm 254، برای حذف يك آلايندة مدل )پارانيتروفنل( با استفاده از فرايند 82UV/S2O استفاده شده است. در اين پژوهش، برای اولين بار يك معادلة سينتيکی جامع برای فرايند 82UV/ S2O ارايه شده است.
ثابت سرعت واقعی واکنش راديکالهای 4SO با مولکولهای پارانيتروفنل با مدلسازی سينتيکی برابر با 1M1s 105 × 1/1 بهدست آمده است .مدل به دست آمده از نتيجههای بررسی سينتيك فرايند بر مبنای مکانيسم داده شده، به خوبی میتواند غلظت پارانيتروفنل را در اين فرايند در شرايط عملياتی گوناگون همچون غلظت اکسيد کننده، شدت جريان حجمی سيال و طول فتوراکتور پيوسته تعيين کند.
واژههاي كليدي: مدلسازی سينتيکی،82UV/ S2O، فتوراکتور جريان پيوسته آنولار، پارانيتروفنل.
KEY WORDS: Kinetic modeling, UV/S2O82-, Annular continuous photoreactor, p-Nitrophenol.
مقدمه

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*
محمدعلي بهنژادی و سيد حامد ظفری غازاني

بررسي سينتيک حذف پارانيتروفنل توسط فرايند/ 82UVS2O …

محمدعلي بهنژادی و سيد حامد ظفری غازاني

بررسي سينتيک حذف پارانيتروفنل توسط فرايند/ 82UVS2O …

0 20 40 60 80 0 20 40 60 80
طول فتوراكتور (cm) طول فتوراكتور (cm)
شکل 2ـ مقايسه بين مقدارهای محاسباتي و تجربي غلظت PNP در فتوراكتور لولهای بهدست آمده از حل همزمان معادلههای سينتيکي در غلظتهای گوناگون اوليه از اكسيدكننده و همچنين در شدت جريانهای گوناگون.

محمدعلي بهنژادی و سيد حامد ظفری غازاني
مراجع
Hao O.J., Kim H., Chiang P.-C., Decolorization of Wastewater, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 30: 449-505 (2000).
Behnajady M.A., Modirshahla N., Daneshvar N., Rabbani M., Photocatalytic Degradation of an Azo Dye in a Tubular Continuous-Flow Photoreactor with Immobilized TiO2 on Glass Plates, Chemical Engineering Journal, 127: 167-176 (2007).
Legrini O., Oliveros E., Braun A.M., Photochemical Processes for Water Treatment, Chemical Reviews, 93: 671-698 (1993).
Behnajady M.A., Modirshahla N., Shokri M., Photodestruction of Acid Orange 7 (AO7) in Aqueous Solutions by UV/H2O2: Influence of Operational Parameters, Chemosphere, 55: 129-134 (2004).
Daneshvar N., Behnajady M.A., Zorriyeh Asghar Y., Photooxidative Degradation of 4-Nitrophenol (4-NP) in UV/H2O2 Process: Influence of Operational Parameters and Reaction Mechanism. Journal of Hazardous Materials, 139: 275-279 (2007).
Mazellier P., Rachel A., Mambo V., Kinetics of Benzenesulfonates Elimination by UV and UV/H2O2, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 163: 389-393 (2004).
Behnajady M.A., Modirshahla N., Evaluation of Electrical Energy per Order (EEO) with Kinetic Modeling on Photooxidative Degradation of C.I. Acid Orange 7 in a Tubular Continuous-Flow Photoreactor. Industrial and Engineering Chemistry Research, 45: 553-557 (2006).
Lin C.-C., Lee L.-T., Hsu L.-J., Performance of UV/S2O82− Process in Degrading Polyvinyl Alcohol in Aqueous Solutions, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 252: 1-7 (2013).
Hori H., Yamamoto A., Hayakawa E., Taniyasu S., Yamashita N., Kutsuna S., Kiatagawa H., Arakawa R., Efficient Decomposition of Environmentally Persistent Perfluorocarboxylic Acids by Use of Persulfate as a Photochemical Oxidant, Environmental Science and Technology, 39: 2383-2388 (2005).
Salari D., Daneshvar N., Niaei A., Aber S., Rasoulifard M.H., The Photo-oxidative Destruction of C.I. Basic Yellow 2 Using UV/S2O82− Process in an Annular Photoreactor, Journal of Environmental Science and Health Part A, 43: 657-663 (2008).
Levenspiel O., ″Chemical Reaction Engineering″, John Wiley, N.Y. (1972).قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید