ليچينگ انتخابي روي از پسماند کيک گرم صافي
کارخانههاي توليد روي با سديم هيدروکسيد
والح آقازاده*+
تبريز، دانشگاه صنعتي سهند تبريز، دانشکده مهندسي معدن، گروه فرآوري مواد معدني
عبداله سميعي بيرق
تهران، جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميرکبير محمدهادي سرداري
تبريز، دانشگاه صنعتي سهند تبريز، دانشکده مهندسي معدن، گروه فرآوري مواد معدني
چكيده: يکي از پسماندهاي با ارزش کارخانه هاي توليد روي کاتدي در ايران، کيک گرم صافي به دست آمده از مرحله حذف کبالت از واحد ليچينگ سنگ معدن روي ميباشد .اين کيک صافي داراي 52-52 درصد روي، 2/5-2/0 درصد کبالت ،8-3 درصد منگنز و مقدارهايي از ساير عناصر ميباشد که ميتوان آن را به عنوان منبع ثانويه براي استخراج اين فلزها تلقي کرد. در اين پژوهش، براي انحلال روي از کيک گرم صافي از ليچينگ انتخابي با سديم هيدروکسيد استفاده شد .روي در غلظت هاي بالاي سديم هيدروکسيد با يون هيدروکسيد کمپلکس تشکيل داده و به صورت 24(Zn(OH وارد محلول ميشود. پارامترهاي مؤثري همچون غلظت سديم هيدروکسيد،
دما، نسبت جامد به محلول، سرعت هم زدن و دانه بندي کيک بر انحلال روي از کيک گرم صافي مورد مطالعه قرار گرفت .نتيجههاي آزمايشها نشان داد دما و غلظت سديم هيدروکسيد تأثير چشمگير و اندازههاي ذرهها در بازه اندازههاي مورد بررسي تأثير کمي بر انحلال روي دارد. نتيجهها نشان داد که در دو مرحله ليچينگ در شرايط مناسب در دماي 52 درجه سلسيوس، غلظت 8 مولار سديم هيدروکسيد، نسبت جامد به محلول)گرم بر ميلي ليتر( 5 به 50، سرعت هم زدن 820 دور بر دقيقه و اندازه ذرههاي 52-38 ميکرون، ميتوان به بازيابي 66 /52 درصد رسيد.
واژههاي كليدي: روي، کيک گرم صافي، ليچينگ قليايي، سديم هيدروکسيد.
KEY WORDS: Zinc, Hot filter cake, Alkaline leaching, Sodium hydroxide.
مقدمه

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*
علمي 13دوره

علمي 13دوره

شکل 4ـ اثر دما بر انحلال روي )غلظت 8 مولار سديم هيدروکسيد، شکل 6 ـ اثر سرعت هم زدن پالپ بر انحلال روي )غلظت 8 مولاري نسبت جامد به محلول3:30 و سرعت هم زدنrpm880(. سديم هيدروکسيد، دمايC°38 و نسبت جامد به محلول 3:30(.

شکل 8 ـ اثر نسبت جامد به محلول بر انحلال روي )غلظت 8 مولار شکل 1ـ اثر دانهبندي بر انحلال روي )غلظت8 مولار سديم هيدروکسيد، سديم هيدروکسيد، دمايC°38 و سرعت هم زدنrpm880(. دمايC °38، جامد به محلول 3:30 سرعت هم زدنrpm880(.

علمي 18

مراجع

]
[

]

[

2

2

Cheng R., Overby J., “General Chemistry: The Essential Concepts”, Six Edition, McGraw Hill, (2008).
Haghshenas D.F., Darvishi M., Shabestari Z.M., Leaching Recovery of Zinc, Cobalt and Manganese from Zinc Purification Residue, International Journal of Engineering Transactions B: Application, 2: 133-140 (2007).
Eivazi A.R.H., Alamdari E.K., Moradkhani D., Salardini A.A., Kinetic Analysis of Isothermal Leaching of Zinc from Zinc Plant Residue, International Journal of Nonferrous Metallurgy, 2: 10-20 (2013).
Zhao Y., Stanforth R., Production of Zn Powder by Alkaline Treatment of Smithsonite Zn–Pb Ores, Hydrometallurgy, 56 (2): 237-249(2000)
Moradkhani D., Rasouli M., Behnian D., Arjmandfar H., Ashtari P., Selective Zinc Alkaline Leaching Optimization and Cadmium Sponge Recovery by Electrowinning from Cold Filter Cake (CFC) Residue, Hydrometallurgy, 115-116: 84-92(2012).
Martell A.E., Smith R.M., “NIST Critically Selected Stability Constants of Metals Complexes”, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD (2004).
Fabiano M.F., Santos, Pablo, S., Pina, Rodrigo Porcaro., Victor A., Oliveira, Carlos A., Silva,
Versiane A. Leão., The Kinetics of Zinc Silicate Leaching in Sodium Hydroxide,
Hydrometallurgy, 102: 43-)0102(94
Kim T.H., Kang J.G., Sohn J.S., Rhee K.I., Lee S.W., Shin S.M., Preparation of Mn–Zn Ferrite from Spent Zinc-Carbon Batteries by Alkali Leaching, Acid Leaching and co-Precipitation. Met. Mater. Int., 14: 655-658(2008).
Atlas of Eh-pH diagrams, “Intercomparison of Thermodynamic Databases”, Geological Survey of Japan Open File Report No.419, May (2005).
Merrill, C.C., Lang, R.S., USBM Report RI, p. 6576 (1965).
Cusanelli, D.C., Coffin, L.D., Rajcevic, H.P., U.S. Patent 3 (743), .)3791( 105
Valdez, E.G., Dean, K.C., USBM Report, p. 8000 (1975).

]
[

]

[

23

23

علمي 11قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید