تأثير نفوذ شيرابه بر ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک محل دفن زباله شهري )مطالعه موردي:محل دفن تنکابن(
داريوش يوسفي کبريا*+، مريم تقيزاده، غلامرضا درويشي بابل، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دانشکده عمران ـ محيط زيست
چكيده: در اين پژوهش ميزان آلودگي 5COD ، BOD ، غلظت عنصرهاي گوناگون معدني با اندازهگيري پارامترهاي گوناگون شيميايي از جمله کلريد، بي کربنات ،TDS ، EC ، pH و ميزان فلزهاي سنگين) Pb ، Cd ، Cr ، Mn ، Fe ، Zn( در نمونههاي شيرابه و همچنين درصد رطوبت، بي کربنات، کلريد، پتاسيم و pH ناشي از تأثير نفوذ شيرابه در عمقهاي گوناگون خاکهاي آلوده محل دفن زباله و خاکهاي تميز مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت .
نتيجههاي به دست آمده از نسبت 5BOD به COD برابر 53/0 نشان ميدهد که شيرابه از نظر زيستي قابل تجزيه بوده و اين محل در زمرهي محلهاي دفن قديمي به شمار مي آيد. تغيير pH خاک در عمقهاي گوناگون نشان ميدهد که به علت تجزيه مواد آلي شيرابه در خاک و توليد ترکيبهاي اسيدهاي آلي ضعيف و کربن دي اکسيد مقدار آن در عمق ابتدا کاهش يافته و درنتيجه حد رواني افزايش مي يابد ولي در ميزان حد خميري خاک تغيير چنداني به وجود نمي آورد و در نتيجه دامنه خميري خاک افزايش مييابد ولي در عمق بيشتر مقدار آن افزايش مييابد.
واژههاي كليدي: شيرابه، حد خميري، حد رواني، محل دفن، زباله، خاک، آلايندههاي معدني.
KEY WORDS: Leachate, Plastic limit, Liquid limit, Landfill, Solid waste, Soil.
مقدمه

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*
33

، 36 …

3236976-2082812

180545-2031231

8

6
/
7

7

6
/
3

3

6
/
6

1

2

6

3

8

31

32

(

)
متر
عمق

8

6

/

7قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید