مقايسه عملکرد سه نوع توزيعکننده چرخان گوناگون در بستر سيال حبابي
محمودرضا رحيمي*+، هجير کريمي، زهرا ضرغامي دهاقاني ياسوج، دانشگاه ياسوج، گروه مهندسي شيمي
چكيده: در اين پژوهش، با ساخت دستگاه بستر سيال حبابي، سه نوع توزيعکننده چرخان با آرايش سوراخها به شکل شش ضلعي، پرهاي، حلزوني بررسي شدهاند. تحليل دادههاي تجربي به دست آمده از عملکرد سه نوع توزيعکننده نشان داد که سرعت چرخش و نرخ هواي ورودي از پارامترهاي مؤثر بر کيفيت شناورسازي و کمينه سرعت آن ميباشند. تجزيه و تحليل انجام شده در اين مقاله در قالب نتيجههاي جديدي ارايه شده است. مقايسه سه نوع توزيعکننده چرخان در بستر سيال نشان داد که توزيعکننده نوع پرهاي بهترين عملکرد را از جهت کيفيت شناورسازي دارد.
واژههاي كليدي: توزيعکننده، بسترسيال حبابي، کمينه سرعت شناورسازي، افت فشار.
KEY WORDS: Distributor, Bubbling fluidized bed, Minimum fluidization velocity, Pressure drop.
مقدمه

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*
55

55

شکل
3

ـ
نمودار

.
فرايند

شکل

3

ـ

نمودار

.

فرايند

55

2ـ الف: توزيعکننده نوع 3 با آرايش شش ضلعي ب:توزيعکننده نوع 2 با آرايش پرهای ج: توزيعکننده نوع 3 با آرايش حلزوني.

افت فشار بستر سيال حبابي تعيين کمينه سرعت شناورسازي

55
24760120547

2511

2111

3511

3111

511

1

فشار

پاسکال
)
(
افت
ريستر

1
چرخشي

سرعت

=

311
چرخشي

سرعت
=

355
چرخشي

=
سرعت

2511

2111قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید