ارايه قانون اختلاط جديد براي پيشبيني كشش سطحي مخلوطها
بهروز ميرزايي*+
اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي، دانشکده فني مهندسي، گروه مهندسي شيمي
چكيده: در اين مقاله، يك قانون اختلاط جديد براي پيش بيني كشش سطحي مخلوطهاي مايع ارايه شده است .معادله ارايه شده تركيبي از معادله گيبس ـ ولمر با مدل ضريب فعاليت NRTL ميباشد. مدل ارايه شده ميتواند كشش سطحي انواع گوناگوني از محلولهاي آبي و غيرآبي را در بازهي گستردهاي از غلظت پيشگويي نمايد .
در اين كار براي بررسي توانايي مدل، كشش سطحي چندين سامانه دو جزئي مايع بهطور آزمايشگاهي با استفاده از دستگاه تانسيومتر مدل Kruss K20 Easy Dyne اندازه گيري شد. همچنين از دادههاي آزمايشگاهي موجود در مقالهها نيز براي ارزيابي قابليت مدل، استفاده شد. نتيجهها نشان دادند كه مدل ارايه شده با دقت قابل قبولي مي-تواند دادههاي آزمايشگاهي مربوط به انواع محلولها را در بازهي گستردهاي از غلظت اجزا پوشش دهد .بهطوري كه پيش بيني دادههاي مربوط به محلولهاي غير آبي از دقت بالايي برخوردار بوده و خطاي متوسط مطلق براي بيشتر اين سامانهها كمتر از 1 درصد به دست آمد .براي سامانههاي آبي با درجه غير ايده آلي زياد، انحراف از دادههاي آزمايشگاهي نسبت به ديگر سامانهها بيشتر بوده است) بيشينه 11 درصد( .علت اين خطا وجود مولکولهايي با پيوند هيدروژني قوي است كه يك سامانه غيرايدهآل پيچيده تشکيل ميدهند و حتي بهكارگيري مدل ضريب فعاليت دقيق نميتواند از ايجاد اين خطا جلوگيري كند .با اين حال ميتوان پيش بيني مدل حاضر را رضايتبخش و قابل قبول توصيف نمود.
واژههاي كليدي: كشش سطحي، قاتون اختلاط، محلولهاي آبي، محلولهاي غير آبي، تانسيومتر.
KEY WORDS: Surface tension, Mixing rule, Aqueous solutions, Non-aqueous solutions, Tensiometer.
مقدمه

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*
74

05

45

45

65

05

75

35

25

35

5

(
)
mN/m

37

32

35

24

26

27

22

25

34

36

)
mN/m
(

داده
هاي
آزمايشگاهي

قانون
اختلاط

ايده

آل

و
كانورس

رابطه

وايت

حاضر

مدل

داده
آزمايشگاهي

هاي

قانون
اختلاط

ايده

آل

و

وايت
رابطه
كانورس

مدل
حاضر

45

45

65

05

75

35قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید